Objednávky ze všech účtů na tržištích – eBay, Amazon a dalších – lze spravovat na jednom místě – v panelu BaseLinker.

Navíc v případě obousměrná integrace tržiště systém podporuje přidávání objednávek do obchodu.

BaseLinker nabízí následující možnosti:

.

Můžete si vybrat, kde chcete spravovat všechny prodeje – na panelu BaseLinker nebo v obchodě. Prodejci nejčastěji volí správu a zpracování objednávek v BaseLinkeru, protože správce objednávek je obvykle funkčnější a uživatelsky přívětivější než panel objednávek v internetovém obchodě :).

Než aktivujete import objednávek z tržiště účty do BaseLinkeru, správně nakonfigurujte možnost přidávání těchto objednávek do obchodu.

Obousměrná integrace objednávek

BaseLinker znovu nestahuje objednávky přidané do obchodu – nehrozí tedy duplicita objednávek, pokud jsou povoleny obě možnosti – stahování objednávek z obchodu a přidávání objednávek do obchodu.

Nedoporučujeme však používat externí řešení stahující objednávky přímo z tržiště do obchodu. V opačném případě dojde k duplicitě objednávek. Objednávku staženou z tržiště do obchodu externím modulem považuje BaseLinker za objednávku z obchodu.

Přidávání objednávek

Na adrese Integrace → Internetový obchod → Nastavení → Objednávky můžete povolit přidávání objednávek z eBay a dalších platforem tržiště do svého obchodu.

Spolu s objednávkou obchod obdrží informace o zakoupených produktech, jejich ceně a nákladech na dopravu, údaje o přepravě a fakturační údaje. BaseLinker může volitelně zasílat i další informace – přihlašovací údaje zákazníka, číslo nabídky, komentáře k objednávce. Tyto informace mohou pomoci identifikovat danou objednávku nebo zákazníka v obchodě.

Po aktivaci této možnosti systém přidá všechny objednávky ze všech účtů eBay (v současné době není možné přenášet objednávky pouze z vybraných účtů eBay).

Možnost přidávat objednávky z Amazonu a dalších obousměrných integrací je však třeba dodatečně aktivovat pro každý účet zvlášť v sekci Integrace → Amazon / další integrace → Nastavení → Objednávky → Předávání objednávek do obchodu.

K jednomu účtu BaseLinker můžete připojit více obchodů. Proto je možné vypisovat a synchronizovat nabídky z různých skladů, zatímco v současné době lze objednávky přeposílat do jednoho vybraného skladu .

BaseLinker pravidelně ověřuje, zda jsou objednávky exportovány správně. V případě opakujících se chyb se možnost přeposílání automaticky deaktivuje. Pokud se tak stane, ikona přeposílání objednávek v části Integrace se změní ze zelené na žlutou. V takových případech zkontrolujte, zda je připojení k obchodu platné.

Stavy objednávek

Při správné konfiguraci systému (u většiny integrací) může BaseLinker při každé změně stavu objednávky v panelu změnit také stav této objednávky v obchodě.

Chcete-li propojit stavy objednávek, přejděte do části Integrace → Internetový obchod → Nastavení → Stavy → Propojit stavy .

Na levé straně se zobrazí všechny statusy vytvořené v panelu BaseLinker v části Správce objednávek → Stavy objednávek sekci, a na pravé straně statusy stažené z obchodu. Přiřaďte vybrané stavy z BaseLinkeru odpovídajícím stavům v úložišti.

BaseLinker nezískává informace o stavu objednávky z obchodu.

Jinými slovy – synchronizace stavu objednávky je možná pouze v případě, že BaseLinker → obchod směru, není možná ve směru obchod → BaseLinker směru.

Platby

BaseLinker poskytuje u všech integrací možnost sdělit, zda byla objednávka zaplacena či nikoli (příznak ano nebo ne).

Některé integrace obsahují také možnost mapování způsobů platby. Pak obchod obdrží nejen informaci o stavu platby (příznak ano nebo ne), ale také informaci o způsobu platby (např. tradiční převod, PayU atd.).

Přeposílání stavu platby aktivujete v části Integrace → Internetový obchod → Nastavení → Stavy → Odesílání stavu platby.

V případě vybraných integrací můžete stavy plateb namapovat v sekci Integrace → Internetový obchod → Nastavení → Platby. Přiřadit vybrané platební statusy z BaseLinkeru odpovídajícím platebním statusům v obchodě.

V části Integrace v části Nastavení integrace můžete zkontrolovat, zda je k dispozici mapování plateb a zda je pro vybranou platformu obchodu povoleno.

Zásilky

U většiny integrací lze metody přepravy v BaseLinkeru propojit s metodami v obchodě v části Integrace → Internetový obchod → Nastavení → Zásilky.

Zde můžete také zadat, zda má být přepravní číslo přiřazené v BaseLinkeru předáno do obchodu.

Další informace naleznete v článku Export přepravních čísel.

Okamžik odeslání

V následující tabulce najdete informace o tom, kdy BaseLinker předává objednávky do obchodu.

Platforma Kdy BaseLinker přeposílá objednávku?
eBay okamžitě po obdržení FOD (Delivery Option Form)
Amazon, Ceneo, eMag, Arena ihned po stažení objednávky (pokud je v nastavení modulu tržiště povolena pouze doplňková možnost „Přeposílat objednávky do obchodu“).
Allegro ihned po stažení kompletních dat objednávky (v panelu BaseLinker jsou takové objednávky označeny zelenou ikonou „T“, v rozhraní API Allegro mají stav „ready_for_processing“).
Objednávky zadané ručně jakmile je objednávka potvrzena ručně (tlačítko „Confirm order“)

V závislosti na platformě obchodu je možné vybrané informace synchronizovat i po předání objednávky.

Typ informace Kdy BaseLinker odesílá informace?
Stav objednávky Každou 1 hodinu
Stav platby každé 4 h
Číslo zásilky ihned po vytvoření zásilky (pokud není zvolena možnost „přeposlat po změně stavu“ – pak probíhá několikrát denně kolem 9.30, 13.30, 16.30 a 23.30 – objednávka musí být v té době v daném stavu)

Aktualizace objednávky

Od okamžiku předání objednávky do obchodu lze synchronizovat pouze stav objednávky v obchodě a stav platby. BaseLinker může do obchodu předat také sledovací číslo.

Ostatní změny provedené v objednávce (např. úprava množství zakoupených výrobků, přidání nových výrobků do objednávky) zůstávají pouze v BaseLinkeru. Proto v případě potřeby provádějte změny v objednávce zvlášť v panelu BaseLinker – a zvlášť v obchodě.

Běžné chyby

Objednávka nebyla potvrzena

BaseLinker předává obchodu pouze potvrzené objednávky. Ručně zadanou objednávku, neúplnou objednávku z Allegra nebo objednávku z eBay bez FOD je třeba dodatečně potvrdit výběrem tlačítka„Potvrdit objednávku“ na kartě objednávky.

Chyby týkající se ID produktu

Výrobek v objednávce musí obsahovat ID ze skladu, název tohoto skladu, a pokud má výrobek variantu, ID varianty.

Pokud jsou všechny vaše nabídky v systému (uvedené na panelu BaseLinker nebo importované) a jsou správně propojeny s produkty ve skladu, budou údaje jako ID produktu, EAN, SKU, DPH a hmotnost automaticky zahrnuty do objednávek. Upozorňujeme, že v případě nabídek Amazon musí být každý ASIN přiřazen ke každému trhu.

Také v ručně vytvořených objednávkách jsou tyto údaje automaticky zahrnuty podle informací uložených u výrobku ve skladu.

Pokud chcete, aby BaseLinker při ručním přidávání produktů ze skladu do objednávky načítal hmotnost a DPH přiřazené produktům ve skladu, pak v sekci Správce objednávek → Nastavení → Karta objednávky → Formulář pro přidání výrobků – automatické vyplnění hmotnosti a DPH .

vyberte možnost „Ano“.

ID výrobku můžete také kdykoli přidat ručně výběrem ikony tužky ve sloupci „Akce“ a úpravou informací o výrobku v objednávce.

Systém může zobrazit chybu, pokud:

  • ID výrobku není v objednávce uvedeno,
  • výrobek s daným ID neexistuje na skladě (bylo zadáno špatné ID nebo byl výrobek odstraněn),
  • výrobek v objednávce pochází z jiného skladu než ze skladu, do kterého chcete objednávku předat,
  • ID výrobku v objednávce je správné, ale číslo ID varianty je nesprávné.

V takovém případě je nutné opravit údaje v objednávce a předat objednávku obchodu výběrem tlačítka „Potvrdit objednávku“. Abyste se těmto chybám v budoucnu vyhnuli, měli byste se ujistit, že jsou nabídky správně propojeny s výrobky ze skladu v sekci eBay / jiné tržiště → Správa nabídek .

Některé obchody navíc odmítají předat objednávku obchodu, pokud je zásoba daného produktu příliš nízká (nepodporují záporné stavy zásob).

W Některé integrace umožňují předání objednávky bez identifikačního čísla výrobku a obchod ji pak uloží jako službu. V takovém případě je třeba údaje v objednávce změnit v obchodě ručně.

Další chyby

Všechna chybová hlášení se zobrazují na kartě objednávky.

Po kliknutí na ikonu vykřičníku budete přesunuti na stránku Správce objednávek → Nastavení → Protokoly objednávek → Protokoly synchronizace. sekce.

Snažíme se, aby tato sdělení byla jasná, a ihned navrhujeme, jaké kroky byste měli podnik nout – například:

  • Zkontrolujte, zda připojení k obchodu funguje,
  • zkontrolujte, zda zákazník při zaškrtnutí možnosti „Chci fakturu“ uvedl také DIČ (pokud zákazník DIČ neuvedl, měli byste doplnit potřebné údaje na objednávkové kartě).

Po opravě chyby vyberte tlačítko „Potvrdit objednávku“ a předejte objednávku obchodu.

Pokud máte problém s vyřešením problému sami, napište nám do sekce „Nápověda a kontakt“ na prodejním panelu.

Bylo to užitečné?

Zpět k podpoře