Pravidla bezpečnosti

Komunikace mezi uživatelem a webem BaseLinker.com probíhá pomocí zabezpečeného, šifrovaného protokolu SSL.

Servisní činnosti jsou prováděny okamžitě v případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí v provozu serveru nebo síťové infrastruktury.

Dvakrát denně je tvořena záložní kopie veškerých údajů zadaných do systému.

V případě změn v externích systémech, se kterými je systém integrován (např. web Allegro.pl), je aplikace okamžitě přizpůsobena aktuálním požadavkům těchto webů, tak aby byl zajištěn nepřetržitý a správný provoz systému s co nejmenším možným přerušením.

Server, který je využíván systémem BaseLinker je umístěn v datovém centru monitorovaném 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. K obsluze serverů mohou být dopuštěni pouze oprávnění správci. Serverovna je chráněna před požáry, neoprávněným přístupem a má napájení nezávislé na obecním napájení.

Účet každého uživatele je chráněn přihlašovacím jménem a heslem. Heslo je uloženo v zakódované podobě (hash) - v případě ztráty hesla je možné pouze nastavení nového hesla. Není možné obnovit heslo na základě jeho zakódované podoby.

Jelikož jsou všechny údaje uloženy na našem serveru, zákazníci se nemusí obávat krádeže nebo poruchy jejich počítače. V takových případech budou jejich údaje okamžitě k dispozici na jiném počítači.


Zásady ochrany osobních údajů Webu
https://baselinker.com/ („Webové stránky“)

Vážený Uživateli!

Zavazujeme se chránit vaše soukromí a chceme, abyste se při používání našich služeb cítili pohodlně. Proto bychom vám rádi předložili nejdůležitější informace o zásadách týkajících se zpracování vašich osobních údajů a souborů cookie používaných našimi Webovými stránkami. Tyto informace byly připraveny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“). .

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

BaseLinker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem Plac Solny 15, 50-062 Wrocław, Polsko, zapsaná v rejstříku podnikatelů u Okresního soudu pro Wroclaw Fabryczna ve Wrocławi v polském obchodním rejstříku – Krajowy Rejestr Sadowy (KRS) pod číslem (KRS) 0000795513, NIP 8971868567, REGON 38390771400000, se základním kapitálem 3 620 000 PLN.

Pokud chcete kontaktovat našeho inspektora pro ochranu dat Pawła Mielniczka, napište prosím na e-mail: privacy@baselinker.com

VAŠE PRÁVA

Máte právo:

 • na přístup k vašim osobním údajům, včetně získání kopie vašich údajů [článek 15 GDPR nebo případně článek 13 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR],
 • na jejich opravu (článek 16 GDPR),
 • vymazat je (článek 17 GDPR),
 • omezit jejich zpracování (článek 18 GDPR),
 • předat údaje jinému správci (článek 20 GDPR).

Dále máte právo:

 • vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich údajů:
  - z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (tj. na základě našich oprávněných zájmů), včetně profilování (čl. 21 odst. 1 GDPR);
  - pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, v rozsahu souvisejícím s tímto přímým marketingem (čl. 21 odst. 2 GDPR).

Pokud chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás. Svůj nesouhlas s používáním souborů cookie (o kterém si můžete přečíst níže) můžete vyjádřit zejména prostřednictvím příslušného nastavení prohlížeče.

Pokud se domníváte, že jsou vaše údaje zpracovávány protiprávně, můžete podat podnět či stížnost ve věci zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ

Vaše údaje zpracováváme pro účely související s fungováním Webových stránek a poskytováním služeb, které nabízejí. Podrobné informace o zpracování vašich údajů v závislosti na vašich aktivitách najdete v tabulce níže.

1. VYUŽÍVÁNÍ BEZPLATNÝCH SLUŽEB NABÍZENÝCH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

K čemu?
Plnění smlouvy o poskytování služeb v rámci Webových stránek.
Na jakém základě?
Smlouva o poskytování služeb [čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR].
Na jak dlouho?

Po dobu trvání smlouvy

Dále budou vaše údaje zpracovávány až do uplynutí lhůty, během níž je možná náprava – vámi nebo námi (více informací k tomuto tématu naleznete v poslední tabulce této části).

Co se stane, pokud své údaje neposkytnu?
Nebudete moci využívat naše služby

2. VYUŽÍVÁNÍ PLACENÝCH SLUŽEB NABÍZENÝCH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

K čemu?
Plnění smlouvy o poskytování služeb v rámci Webových stránek.
Na jakém základě?
Smlouva o poskytování služeb [čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR]. Naše zákonná povinnost zpracovávat vaše osobní údaje [čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR]
Na jak dlouho?
Po dobu trvání smlouvy Do doby zániku právní povinnosti související s účetnictvím.

Dále budou vaše údaje zpracovávány až do uplynutí lhůty, během níž je možná náprava – vámi nebo námi (více informací k tomuto tématu naleznete v poslední tabulce této části).

Co se stane, pokud své údaje neposkytnu?
Nebudete moci využívat naše služby

3. KONTAKTOVÁNÍ (NAPŘ. ZADÁNÍ DOTAZU)

K čemu?
Zpracování vašich dotazů nebo podání
Na jakém základě?
Smlouva nebo úkony učiněné na vaši žádost za účelem jejího uzavření [čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR], pokud se váš dotaz nebo oznámení týká smlouvy, jejíž smluvní stranou jsme nebo můžeme být my.
Náš oprávněný zájem na zpracování vašich údajů spočívající v komunikaci s vámi [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR], pokud se váš dotaz nebo oznámení netýká smlouvy.
Na jak dlouho?
Po dobu trvání smlouvy, která nás zavazuje, nebo pokud smlouva není uzavřena – do uplynutí lhůty pro zjednání nápravy – viz poslední tabulka v této části.
Do uplynutí lhůty pro podání opravného prostředku nebo do doby, než přijmeme vaši námitku proti zpracování*

Kromě toho budou vaše údaje zpracovávány až do uplynutí lhůty, během níž je možná náprava – vámi nebo námi (více informací k tomuto tématu naleznete v poslední tabulce tohoto oddílu)

Co se stane, pokud své údaje neposkytnu?
Nebudeme moci odpovědět na váš dotaz nebo žádost.

* V závislosti na tom, co se v daném případě uplatní a co nastane dříve.

4. NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE A DALŠÍ PODOBNÉ ČINNOSTI UMOŽŇUJÍCÍ ANALYTICKÉ AKTIVITY

K čemu?
K analýze toho, jak používáte a procházíte Webové stránky, abychom je mohli přizpůsobit potřebám a chování uživatelů (více informací o tomto tématu naleznete v částech „Analytické činnosti“ a „soubory cookies“ Zásad ochrany osobních údajů).
Na jakém základě?
Náš oprávněný zájem spočívající ve zpracování údajů pro výše uvedené účely [čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR].
Po jak dlouhou dobu?
Dokud neuplyne platnost souborů cookie nebo dokud analytické soubory cookie nevymažete*
Co se stane, když neposkytnu své údaje?
Vaše preference týkající se používání Webových stránek nebudeme při jejich dalším vývoji brát v úvahu.

* V závislosti na tom, co se v daném případě uplatní a co nastane dříve.

5. NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE NEBO JINÁ OBDOBNÁ MARKETINGOVÁ AKTIVITA

K čemu?
Přímý marketing spočívající v zobrazování personalizovaných reklam (více informací o tom najdete v částech „Profilování“ a „soubory cookie“ Zásad ochrany osobních údajů).
Na jakém základě?
Náš oprávněný zájem spočívající ve zpracování údajů pro výše uvedené účely [čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR].
Jak dlouho?

Dokud neuplyne platnost souborů cookie nebo dokud marketingové soubory cookie nevymažete*.

Co se stane, pokud své údaje neposkytnu?
Nebudete dostávat žádné návrhy produktů nebo služeb, o které byste mohli mít zájem.

* V závislosti na tom, co se v daném případě uplatní a co nastane dříve. .

6. KONÁNÍ NEBO ZDRŽENÍ SE KONÁNÍ, KTERÉ MŮŽE VÉST K NÁROKŮM SOUVISEJÍCÍM S WEBOVÝMI STRÁNKAMI NEBO NAŠIMI SLUŽBAMI

K čemu?
Založení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků souvisejících s uzavřenou smlouvou nebo poskytovanými službami. i
Na jakém základě?
Náš oprávněný zájem spočívající ve zpracování údajů za výše uvedeným účelem [čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]
Na jak dlouho?
Dokud neuplyne promlčecí lhůta k uplatnění nároků nebo dokud nepřijmeme vaši námitku proti zpracování*.
Co se stane, pokud své údaje neposkytnu?
Nebudete mít možnost vznášet, uplatňovat nebo obhajovat právní nároky

* V závislosti na tom, co se v daném případě uplatní a co nastane dříve.

PROFILOVÁNÍ

V rámci Webových stránek provádíme profilování. To probíhá, pokud takové činnosti povolíte (např. vhodnou úpravou nastavení prohlížeče). Toto profilování představuje automatické vyhodnocování, o které produkty nebo služby byste mohli mít zájem, a to na základě informací o zobrazeném obsahu. Tímto způsobem budou reklamy na produkty nebo služby zobrazované v rámci on-line služeb, které používáte, lépe přizpůsobeny vám a vašim potřebám.

Prováděné profilování nevede k rozhodnutím, která by pro vás měla mít právní následky nebo podobně významný dopad.

ANALYTICKÉ ČINNOSTI

V rámci Webových stránek provádíme analytické činnosti zaměřené na zvýšení jejich intuitivnosti a přístupnosti. To se děje, pokud takové činnosti povolíte (např. vhodnou úpravou nastavení prohlížeče). V rámci analýz zohledníme způsob, jakým se po Webových stránkách pohybujete či je jinak využíváte, například kolik času strávíte na dané podstránce nebo na která místa Webových stránek klikáte. Tímto způsobem můžeme přizpůsobit uspořádání, vzhled Webových stránek a obsah, který na nich zveřejňujeme, potřebám uživatelů.

BEZPEČNOST ÚDAJŮ

Při zpracování vašich osobních údajů používáme organizační a technická opatření, která jsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, včetně šifrování spojení pomocí certifikátu SSL.

COOKIES

Tato Webová stránka, stejně jako většina internetových stránek, používá tzv. cookies. Tyto soubory cookie:

 • jsou uloženy v paměti vašeho zařízení (počítače, mobilního telefonu atd.);
 • nezpůsobují žádné změny v nastavení vašeho zařízení.

Na těchto Webových stránkách se soubory cookie používají pro účely:

 • zapamatování vaší relace,
 • shromažďování statistických údajů,
 • marketingu,
 • zpřístupnění funkcí Webových stránek.

Chcete-li se dozvědět, jak spravovat soubory cookie a zakázat je ve svém prohlížeči, můžete použít soubory nápovědy svého prohlížeče. Další informace o tomto tématu získáte, pokud při používání prohlížeče stisknete klávesu F1. Kromě toho najdete příslušné informace na následujících podstránkách v závislosti na používaném prohlížeči:

Níže najdete informace o vlastnostech souborů cookie, které zpracováváme, a o době jejich platnosti:

Název souboru cookie Doba platnosti Vysvětlení
__utma 24 měsíců Jedná se o jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, která umožňuje sledovat chování návštěvníků a měřit výkonnost webových stránek. Konec platnosti souboru cookie nastane po uplynutí 2 let a rozlišuje mezi uživateli a relacemi.
__utmb 30 minut Jedná se o druhý ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, který umožňuje sledovat chování návštěvníků a měřit výkonnost webových stránek. Tento soubor cookie určuje nové relace a návštěvy a jeho platnost uplyne po 30 minutách.
__utmc Relace Nastaven tak, aby umožňoval interoperabilitu se staršími verzemi kódu služby Google Analytics. Jedná se o soubor cookie relace, který se vymaže, když uživatel zavře prohlížeč.
__utmt 10 minut Tento soubor cookie je nastaven službou Google Analytics. Podle jeho dokumentace se používá k omezení šířky pásma služby. Omezuje tedy sběr dat na webových stránkách s vysokou návštěvností. Jeho platnost uplyne po 10 minutách.
__utmz 6 měsíců Tento soubor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webových stránek. Služba Google Analytics tak může majitelům webových stránek sdělit, odkud jednotliví návštěvníci stránek přišli. Konec platnosti souboru cookie nastane po uplynutí 6 měsíců a aktualizuje se při každém odeslání dat do služby Google Analytics.
_ga 24 měsíců Soubor cookie spojený se službou Google Universal Analytics. To je důležitá aktualizace častěji používané služby Google Analytics. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru zákazníka. Je obsažen v každém požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro zprávy o analýze webu.
_gid 24 hodin Soubor cookie spojený se službou Google Universal Analytics. Konec platnosti souboru cookie nastane po uplynutí 24 hodin. Používá se k rozlišení uživatelů.
_BEAMER_LAST_UPDATE_zeKLgqli17986 12 měsíců Soubor cookie spojený se službou Hotjar, který nám pomáhá sledovat události a způsob, jakým uživatelé užívají službu. Více informací o tom najdete v části „Analytické činnosti“. Kromě toho může soubor měřit výkon a stabilitu aplikace.
ajs_user_id 12 měsíců Soubor cookie spojený se službou Hotjar, který nám pomáhá sledovat události a způsob, jakým uživatelé užívají službu. Více informací o tom najdete v části „Analytické činnosti“. Kromě toho může soubor měřit výkon a stabilitu aplikace.
gcl_au 3 měsíce Reklamní soubor cookie ze služby Google Ads shromažďující údaje o konverzích. Umožňuje nám zjistit, kolikrát lidé, kteří klikli na reklamu, provedli na našich Webových stránkách akci, například registraci.
fr 3 měsíce Základní soubor cookie používaný v reklamách na Facebooku, který se používá k zobrazování, měření účinnosti a zlepšování relevance reklam.
spin 1 den Shromažďuje informace týkající se například přihlášení na Facebook. Tyto údaje mohou být použity k přizpůsobení reklamních nástrojů uživateli.
act Relace Společnost Facebook jej používá pro analytické a výzkumné účely (porozumění způsobu, jakým uživatelé pracují s produkty Facebooku, aby bylo možné uvést, které části služby je třeba zlepšit).
c_user 365 dní Používá se společně se souborem cookie xs k ověření identity uživatele na Facebooku.
x-referer Relace Společnost Facebook jej používá pro analytické a výzkumné účely (pochopení způsobu, jakým uživatelé zachází s produkty Facebooku, aby bylo možné určit, které části služby je třeba zlepšit).
wd 1 týden Soubor cookie společnosti Facebook, který umožňuje zajistit nejlepší možné výsledky pro uživatelskou obrazovku.
dpr 1 týden Soubor cookie společnosti Facebook, který umožňuje zajistit nejlepší možné výsledky pro obrazovku uživatele.
_fbp 3 měsíce Soubor cookie společnosti Facebook, který identifikuje prohlížeče za účelem poskytování reklamních služeb a služeb analýzy stránek.
presence Relace Soubor cookie společnosti Facebook, který slouží k povolení funkcí, které pomáhají poskytovat produkty společnosti Facebook.
sb 2 roky Soubor cookie společnosti Facebook, který identifikuje prohlížeč pro účely přihlášení a ověřování.
datr 2 roky Soubor cookie Facebooku, který identifikuje prohlížeče pro účely zabezpečení a integrity stránek, včetně obnovení účtu a identifikace potenciálně ohrožených účtů.
m_pixel_ratio Relace Soubor cookie společnosti Facebook, který slouží k tomu, aby uživatelům poskytl optimální podmínky pro používání stránek, včetně rychlého načítání produktů společnosti Facebook.
xs 1 rok Používá se společně se souborem cookie c_user k ověření identity uživatele na Facebooku.

Pomocí příslušných možností prohlížeče můžete kdykoli:

 • vymazat soubory cookie,
 • zablokovat používání souborů cookie v budoucnu.

V těchto případech je již nebudeme zpracovávat.

Více informací o souborech cookie naleznete na Wikipedia. Wikipedii.

EXTERNÍ SLUŽBY / PŘÍJEMCI DAT

Využíváme služeb externích subjektů, které nám pomáhají při provozování naší činnosti. Pověřujeme je zpracováním vašich údajů. Tyto subjekty zpracovávají údaje pouze na základě našich zdokumentovaných pokynů.

Níže naleznete seznam příjemců vašich údajů:

Činnost Příjemci dat Přenos dat mimo Evropskou unii
Každá akce související s Webovými stránkami. Poskytovatelé hostingových služeb Nekoná se.
Subjekty spolupracující na základě smluvních vztahů, které podporují naši obchodní činnost. Nekoná se
Subjekty poskytující služby správy serverů Nekoná se.
Dceřiné společnosti správce osobních údajů Nekoná se.
Používání Webových stránek s nastavením umožňujícím provádění analytických činností Subjekty poskytující statistiky na Webových stránkách ** Ano (Spojené státy americké) **
Používání Webových stránek s nastavením umožňujícím provádění marketingových činností Subjekty poskytující marketing na Webových stránkách ** Ano (Spojené státy americké) **
Používání našich služeb Účetní/daňoví poradci (s ohledem na placené služby) Nekoná se.
Poskytovatelé poštovního (e-mailového) softwaru Nekoná se.
Právní poradci (pokud je poradenství nezbytné) Nekoná se.
Poskytovatel standardního kancelářského softwaru (včetně poskytovatele e-mailových služeb) Ano (Spojené státy americké) **

Kromě nich dále příslušné orgány veřejné moci v rozsahu, v jakém jsme povinni jim údaje zpřístupnit.

PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZEMÍ MIMO EVROPSKOU UNII

** Z výše uvedených důvodů mohou vaše osobní údaje zpracovávat i subjekty mimo Evropskou unii. Odpovídající úroveň ochrany zpracování údajů, včetně použití vhodných bezpečnostních opatření, je zajištěna uplatněním standardních doložek o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí uvedených v čl. 46 odst. 2 písm. c) nařízení GDPR.


Testujte všechny systémové integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů