Pravidla bezpečnosti

Komunikace mezi uživatelem a webem BaseLinker.com probíhá pomocí zabezpečeného, šifrovaného protokolu SSL.

Servisní činnosti jsou prováděny okamžitě v případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí v provozu serveru nebo síťové infrastruktury.

Dvakrát denně je tvořena záložní kopie veškerých údajů zadaných do systému.

V případě změn v externích systémech, se kterými je systém integrován (např. web Allegro.pl), je aplikace okamžitě přizpůsobena aktuálním požadavkům těchto webů, tak aby byl zajištěn nepřetržitý a správný provoz systému s co nejmenším možným přerušením.

Server, který je využíván systémem BaseLinker je umístěn v datovém centru monitorovaném 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. K obsluze serverů mohou být dopuštěni pouze oprávnění správci. Serverovna je chráněna před požáry, neoprávněným přístupem a má napájení nezávislé na obecním napájení.

Účet každého uživatele je chráněn přihlašovacím jménem a heslem. Heslo je uloženo v zakódované podobě (hash) - v případě ztráty hesla je možné pouze nastavení nového hesla. Není možné obnovit heslo na základě jeho zakódované podoby.

Jelikož jsou všechny údaje uloženy na našem serveru, zákazníci se nemusí obávat krádeže nebo poruchy jejich počítače. V takových případech budou jejich údaje okamžitě k dispozici na jiném počítači.


Politika důvěrnosti a politika souborů cookies

VÁŽENÍ UŽIVATELÉ!

Pečujeme o vaše soukromí a chceme, abyste se během využívání našich služeb cítili komfortně. A proto vám také představujeme informace o pravidlech, podle kterých zpracováváme vaše osobní údaje, a také o souborech cookies, které používáme. Tyto informace byly připraveny se zohledněním obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem, tedy subjektem, jenž rozhoduje o tom, jak budou použity osobní údaje uživatelů stránek https://baselinker.com/ (příslušně 'internetové stránky ' a 'uživatelé'), je společnost BaseLinker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem Plac Solny 15, 50-062 Wrocław, Polsko, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného obvodním soudem pro Wrocław-Fabryczna ve Wrocławiu, VI. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000795513, DIČ 8971868567, IČO 383907714 se základním kapitálem ve výši 3 620 000,00 PLN ('BaseLinker'), operátor internetových stránek.

Pokud nás chcete kontaktovat ve věci zpracování vašich osobních údajů, napište našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů, dr. Pawłowi Mielniczkowi, na e-mailovou adresu: privacy@baselinker.com

ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní služby poskytované společností BaseLinker spočívají v udělování, prostřednictvím internetových stránek, přístupu a licence pro software, jenž je určen pro obsluhu internetového prodeje, který provozují uživatelé. V takovém případě se uživatelé stávají správci osobních údajů zpracovávaných v rámci internetových stránek a svěřují nám osobní údaje, které zpracovávají v rámci svého podnikání. Dotazy, které se týkají osobních údajů zpracovávaných subjektem, jenž provozuje internetový prodej, tedy doporučujeme směřovat přímo na daného uživatele (jako správce těchto osobních údajů), protože je to on, kdo rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů. Další informace, jež jsou obsaženy v této politice, se týkají případů, kdy zpracováváme osobní údaje vlastním jménem, v rámci přímého vztahu s osobou, které se osobní údaje týkají.

VAŠE PRÁVA

V případech stanovených zákonem máte právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům, včetně získání kopie vašich osobních údajů (čl. 15 GDPR nebo – případně – čl. 13 odst. 1 písm. f GDPR),
 • na opravu (čl. 16 GDPR),
 • na výmaz (čl. 17 GDPR),
 • na omezení zpracování (čl. 18 GDPR),
 • předat tyto údaje jinému správci (čl. 20 GDPR),
 • svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním (čl. 7 odst. 3 GDPR),

a také právo:

 • kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů:
  - z důvodů, které se týkají vaší konkrétní situace – vůči zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (tedy vůči námi realizovaným oprávněným zájmům), včetně profilování (čl. 21 odst. 1 GDPR);
  -pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém zpracování s takovým přímým marketingem souvisí (čl. 21 odst. 2 GDPR).

Pokud chcete svá práva využít, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů. Mějte na paměti, že námitku s naším používáním souborů cookies můžete vyjádřit pomocí odpovídajícího nastavení vašeho internetového prohlížeče (o čem budete číst dále).

Pokud zjistíte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovány v souladu se zákonem, můžete podat námitku předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely, které souvisí s činností společnosti BaseLinker, poskytováním služeb společností BaseLinker, fungováním internetových stránek, blogu a jiných pomocných internetových stránek, nebo mobilních aplikací. Níže najdete podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů v závislosti na činnosti, kterou budete provozovat.

1. UŽIVATELÉ INTERNETOVÝCH STRÁNEK A SOFTWARU, JEJICHŽ OPERÁTOREM JE SPOLEČNOST BASELINKER
POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU A JINÝCH SLUŽEB NABÍZENÝCH SPOLEČNOSTÍ BASELINKER

Za jakým účelem?
Údaje zpracováváme:
 1. za účelem plnění smlouvy s uživatelem nebo zahájení činností před uzavřením smlouvy, na žádost uživatele, vyjádřenou libovolným způsobem, např. vyplněním kontaktního formuláře na internetové stránce,
 2. za účelem vedení vyúčtování, účetnictví a finančního reportingu,

Osobní údaje zpracováváme také v souvislosti s plněním oprávněných zájmů společnosti BaseLinker, tedy:

 1. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 2. pro statistické účely, které souvisí se zlepšováním efektivity práce, kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb a jejich přizpůsobení odběratelům.

V případě, kdy uživatel vyjádřil souhlas – zpracováváme osobní údaje pro účely, které jsou uvedeny v obsahu prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pozor: zpřístupnění jiných údajů, než jsou požadovány společností BaseLinker nebo údajů, jež jsou označeny jako volitelné, je jednoznačnou činností, která je ekvivalentní s udělením souhlasu na zpracování osobních údajů pro účely, pro které byly zpřístupněny.

Na jakém právním základě?
Právním základem zpracování vašich osobních údajů je:
 1. Plnění smlouvy s uživatelem nebo přijetím opatření před uzavřením smlouvy na žádost uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR – pokud jste našim uživatelem; čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR – pokud jste osobou, která s námi spolupracuje jménem uživatele);
 2. plnění právních povinností, zejména povinností, které souvisí s účetnictvím (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR);
 3. oprávněné zájmy společnosti BaseLinker při zajišťování bezpečnosti uživatelského účtu, poskytování služeb přizpůsobených potřebám uživatele a zajištění funkčnosti internetových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Osobní údaje, jejichž poskytnutí je volitelné, zpracováváme na základě souhlasu – pokud byl takový souhlas poskytnut (čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR).

Jak dlouho?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu:

 1. trvání plnění smlouvy, která vás spojuje se společností BaseLinker;
 2. která je vyžadovaná právními předpisy, zejména předpisy o účetnictví;
 3. pokud je to opodstatněné – do doby uplynutí promlčecí doby pro uplatnění nároků, jež vyplývají ze smlouvy, která vás spojuje se společností BaseLinker;
  - v závislosti na skutečnosti, které z výše uvedených období je delší;
 4. do okamžiku, ve kterém vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, jež vychází z oprávněného zájmu společnosti BaseLinker – pokud k tomu existují důvody.

V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu budou osobní údaje zpracovávány do okamžiku jeho odvolání.

KONTAKTOVÁNÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI (NAPŘ. ZA ÚČELEM OBDRŽENÍ PODPORY NEBO ZADÁNÍ DOTAZU NA FUNKČNOST INTERNETOVÝCH STRÁNEK)

Za jakým účelem?
Obsluha vašich dotazů nebo požadavků, případně přizpůsobení našich služeb potřebám uživatelů (včetně nahráváním a analýzou rozhovorů s našim oddělením podpory).
Na jakém právním základě?

Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy s uživatelem (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) – v případě, kdy se váš dotaz nebo požadavek týká předmětu smlouvy, jejíž jsme stranou.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zpracování vašich osobních údajů za účelem komunikace s vámi – pokud váš dotaz nebo požadavek nesouvisí se smlouvou, nebo který spočívá ve zpracování vašich osobních údajů za účelem provádění výzkumu spokojenosti s našimi službami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Pokud je vyjádřen – zpracováváme osobní údaje také na základě souhlasu, např. souhlasu s nahráváním rozhovorů s oddělením podpory (čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR).

Jak dlouho?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy, která vás spojuje se společností BaseLinker. Kdežto v rozsahu, ve kterém vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu:

 1. 36 měsíců nebo do okamžiku, kdy přihlédneme k vaší námitce proti zpracování;
 2. do uplynutí doby výkonu právních nároků;
- v závislosti na skutečnosti, které z výše uvedených období lze použít.

V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu budou osobní údaje zpracovávány do okamžiku jeho odvolání.

PROVÁDĚNÍ ANALYTICKÝCH ČINNOSTÍ

Za jakým účelem?
Analýza, jakým způsobem používáte a pohybujete se po internetové stránce, za účelem přizpůsobení stránky potřebám a chování uživatelů (více na toto téma si můžete přečíst v sekci „Analytická činnost“ a „Soubory cookies“ této politiky).
Na jakém základě?
Náš oprávněný zájem, který spočívá ve výše uvedeném účelu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).
Jak dlouho?
Do okamžiku uplynutí platnosti souborů cookies nebo do doby, kdy je odstraníte. V závislosti na skutečnosti, co lze v daném případě lze použít, a co nastane dříve. Podrobné délky časových období a druhy souborů cookies jsou uvedeny zde.

PROVÁDĚNÍ MARKETINGOVÝCH ČINNOSTÍ

Za jakým účelem?
Přímý marketing, který spočívá v zobrazování personalizovaných reklam (více na toto téma si můžete přečíst v sekci „Profilování“ a „Soubory cookies“ této politiky). Provádění ostatních marketingových činností, včetně odesílání oborových informací nebo hlasových rozhovorů (telefonický marketing) – v případě předem vyjádřeného souhlasu – za účelem určeným obsahem těchto souhlasů.
Na jakém základě?
Náš oprávněný zájem, který spočívá ve výše uvedeném účelu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) a v případě jeho vyjádření – také souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR).
Jak dlouho?
Do okamžiku odvolání souhlasu nebo vznesení námitky a pro soubory cookies – do okamžiku uplynutí platnosti nebo do doby, kdy odstraníte marketingové soubory cookies (viz vysvětlivky, které jsou obsaženy v sekci „Soubory cookies“), v závislosti na skutečnosti, co lze v daném případě lze použít, a co nastane dříve. Podrobné délky časových období a druhy souborů cookies jsou uvedeny zde.

2. POTENCIÁLNÍ UŽIVATELÉ INTERNETOVÝCH STRÁNEK, VČETNĚ PŘÍJEMCŮ MARKETINGOVÝCH ČINNOSTÍ

Za jakým účelem?
Osobní údaje zpracováváme za účelem prezentace informací o funkčnosti internetových stránek s použitím následujících forem komunikace: hlasové rozhovory (telefonický marketing), odesílání informací o nabídce společnosti BaseLinker (e-mailové nebo SMS zprávy). Osobní údaje navíc zpracováváme pro účely uvedené v obsahu souhlasů na zpracování osobních údajů – pokud byly takové souhlasy udělovány, také z účelem prezentace nabídky, která se týká výrobků a služeb společností, jež spolupracují s BaseLinker, kdežto na vyžádání – za účelem zahájení činností, které směřují k uzavření smlouvy, včetně prostřednictvím prezentace nabídky společnosti BaseLinker.
Na jakém právním základě?
Oprávněné zájmy společnosti BaseLinker, které spočívají ve zpracování osobní údajů za výše uvedeným účelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) a také zahájení činností, které směřují k uzavření smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR). Ve zbývajícím rozsahu zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu – pokud byl takový souhlas poskytnut (čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR).
Jak dlouho?
Vaše osobní údaje budou uloženy do okamžiku odvolání souhlasu nebo vznesení námitky, tedy do okamžiku, kdy nám libovolným způsobem dáte najevo, že si nepřejete zůstávat s námi dále v kontaktu a dostávat od nás informace o námi provozované činnosti.

3. ÚČASTNÍCI WEBINÁŘŮ, AKADEMIE BASELINKER A JINÝCH VZDĚLÁVACÍCH INICIATIV SPOLEČNOSTI BASELINKER

Za jakým účelem a na jakém právním základě?

Údaje zpracováváme:

 1. za účelem provedení organizovaných vzdělávacích iniciativ,
 2. případně – za účelem plnění smlouvy s uživatelem nebo zahájení činností před uzavřením smlouvy, na žádost uživatele, vyjádřenou libovolným způsobem, např. vyplněním kontaktního formuláře na www stránce,

Zpracování osobních údajů může být také prováděno pro účely uvedené v obsahu souhlasů se zpracováním osobních údajů – pokud byly takové souhlasy poskytovány.

Pozor: zpřístupnění jiných údajů, než jsou požadovány společností BaseLinker nebo údajů, jež jsou označeny jako volitelné, znamená jednoznačnou činnost, která je ekvivalentní s udělením souhlasu na zpracování osobních údajů pro účely, pro které byly zpřístupněny.

Osobní údaje zpracováváme také v souvislosti s plněním oprávněných zájmů společnosti BaseLinker, tedy: pro statistické účely, které souvisí se zlepšením efektivity práce, kvality iniciativ a jejich přizpůsobení odběratelům, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Na jakém právním základě?

Plnění smlouvy s uživatelem (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR - pokud jste uživatelem internetových stránek, včetně Akademie BaseLinker; čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR – pokud jste osobou, která s námi spolupracuje jménem uživatele), nebo oprávněné zájmy společnosti BaseLinker (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), které jsou založeny na zpracování osobních údajů pro statistické účely.

Osobní údaje, které jsou poskytovány volitelně, zpracováváme na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR).

Jak dlouho?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zásadně po dobu plnění vzdělávací iniciativy, případně smlouvy s uživatelem. Vaše osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti BaseLinker, budou navíc uloženy adekvátně 36 měsíců, nebo do doby uplynutí promlčecí doby pro uplatnění nároků, jež vyplývají ze smlouvy s uživatelem. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu budou osobní údaje zpracovávány do okamžiku jeho odvolání.

4. UŽIVATELÉ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Za jakým účelem?

Osobní údaje zpracováváme za účelem vedení účtu na sociální síti, včetně propagace značky, moderování fóra, přijímání požadavků a také vedení statistik.

Pokud je naše společnost, v rámci určitých účelů zpracování, správcem společně s jiným subjektem, budou informace v tomto rozsahu předány samostatně, včetně v rámci podmínek používání sociální sítě Facebook, jež jsou dostupné na adrese: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Na jakém právním základě?

Oprávněné zájmy společnosti BaseLinker, které spočívají ve zpracování osobních údajů za výše uvedeným účelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Ve zbývajícím rozsahu zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu – pokud byl takový souhlas poskytnut (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Jak dlouho?

Vaše osobní údaje budou uloženy do okamžiku odvolání souhlasu nebo vznesení námitky, tedy do okamžiku, kdy nám libovolným způsobem dáte najevo, že si nepřejete zůstávat s námi dále v kontaktu a dostávat od nás informace o námi provozované činnosti. Pokud je to opodstatněné, mohou být osobní údaje po odvolání souhlasu nebo vznesení námitky uloženy do doby uplynutí promlčecí doby pro uplatnění nároků.

5. PARTNEŘI, DODAVATELÉ A OSOBY URČENÉ PRO PLNĚNÍ SMLOUVY

Za jakým účelem?

Údaje zpracováváme:

 1. za účelem plnění smlouvy uzavřené s partnerem nebo zahájení činností před uzavřením smlouvy, na žádost partnera, včetně partnerských a referallových programů;
 2. za účelem vedení vyúčtování, účetnictví a finančního reportingu,
 3. za účelem plnění jiných povinností, které vyplývají z právních předpisů, než jsou uvedené v bodě b).

A také v souvislosti s plněním ostatních oprávněných zájmů společnosti BaseLinker:

 1. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 2. pro statistické účely, které souvisí se zlepšováním efektivity práce, kvality poskytovaných služeb a jejich přizpůsobení odběratelům.

Na jakém základě?

Plnění smlouvy s partnerem nebo zahájení činností před uzavřením smlouvy, na žádost partnera (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR – pokud jste našim partnerem; čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR – pokud jste osobou, která s námi spolupracuje jménem partnera); plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR); oprávněné zájmy společnosti BaseLinker (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Jak dlouho?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány zásadně po dobu plnění smlouvy, která spojuje partnera se společností BaseLinker. Vaše osobní údaje budou také uloženy po dobu, která je vyžadována právními předpisy, zejména předpisy o účetnictví, a pokud je to opodstatněné – do doby uplynutí promlčecí doby pro uplatnění nároků, jež vyplývají ze smlouvy, v závislosti na skutečnosti, které doba je delší.

SOUBORY COOKIES

Internetové stránky, jejichž operátorem je společnost BaseLinker, používají, stejně jako většina internetových stránek, tzv. soubory cookies. Tyto soubory:

 • jsou ukládány v paměti vašeho zařízení (počítače, telefonu apod.),
 • nezpůsobují změny v nastaveních vašeho zařízení.

Na internetových stránkách, jejichž operátorem je společnost BaseLinker, jsou soubory cookies používány pro účely:

 • ukládání vaší relace,
 • analytické,
 • marketingové,
 • zpřístupnění funkcí internetových stránek.

S použitím správných možností nastavení vašeho prohlížeče můžete kdykoliv:

 • odstranit soubory cookies,
 • zamezit používání souborů cookies v budoucnu.

V takových případech už je dále nebudeme zpracovávat.

Abyste se dozvěděli, jak spravovat soubory cookies, včetně toho, jak zamezit jejich používání, můžete použít soubor nápovědy vašeho prohlížeče. S informacemi na toto téma se můžete seznámit po stisknutí klávesy F1 ve vašem prohlížeči. Správné pokyny navíc získáte na následujících podstránkách, v závislosti na skutečnosti, jaký prohlížeč používáte:

Na tomto odkazu najdete informace na téma souborů cookies, které zpracováváme a také o době jejich platnosti.Více informací o souborech cookies najdete ve Wikipedia.

AUTOMATIZOVANÉ PŘIJÍMÁNÍ ROZHODNUTÍ

Vaše osobní údaje zásadně nebudou zpracovávány zautomatizovaným způsobem (včetně formou profilování) tak, že výsledkem takového zautomatizovaného zpracování by mohlo být přijímání jakýchkoliv rozhodnutí, by mohly být způsobeny jiné právní důsledky, nebo by to mohlo jiným způsobem podstatně ovlivnit naše zákazníky, obchodní partnery nebo jejich zaměstnance/spolupracovníky.

V případě, že budeme chtít použít zautomatizované přijímání rozhodnutí, budeme vás o tom předem informovat, poskytneme vám také podrobné informace, které se budou týkat pravidel jejich přijímání a důsledků takového zpracování. V případech zautomatizovaného přijímání rozhodnutí máte právo zpochybnit toto rozhodnutí a získat ze strany správce lidský zásah.

PROFILOVÁNÍ

V rámci internetových stránek provádíme profilování – ve vztahu k vám to bude následovat, pokud takovou činnost umožníte (např. vhodným nastavením vašeho prohlížeče). Toto profilování je založeno na automatickém vyhodnocení, jaké výrobky nebo služby by vás mohly zajímat, s tím, že jsou použity informace o vámi zobrazovaných obsazích. Díky tomu budou reklamy výrobků a služeb, jež jsou zobrazovány v rámci internetových služeb, které používáte, lépe přizpůsobeny vám a vaším potřebám.

Profilování, které provádíme, nezpůsobuje přijímání rozhodnutí, jež by u vás vyvolávala právní důsledky, nebo by vás podobně podstatným způsobem ovlivňovala.

ANALYTICKÁ ČINNOST

V rámci internetových stránek provádíme analytickou činnost, jejímž úkolem je zvýšení intuitivnosti a přístupnosti těchto internetových stránek – ve vztahu k vám to bude následovat, pokud takovou činnost umožníte (např. vhodným nastavením vašeho prohlížeče). V rámci analýzy budeme zohledňovat způsob, jakým se pohybujete na internetových stránkách – tedy např. to, kolik času trávíte na dané podstránce, nebo na která místa na internetových stránkách klikáte. To nám umožňuje přizpůsobit rozložení a vzhled internetových stránek a umístit na nich obsah pro potřeby uživatelů.

GOOGLE ANALYTICS A GOOGLE TAG MANAGER

Internetové stránky, jejichž operátorem je společnosti BaseLinker, používají Google Analytics, službu internetové analýzy, kterou zpřístupňuje společnost Google Ireland Limited („Google”). Google Analytics používá soubory cookies. Informace, které jsou generovány soubory cookies na téma používání dané stránky, jsou obvykle odesílány na server společnosti Google v USA a tam jsou také ukládány. Nicméně s ohledem na aktivaci anonymizace IP na těchto stránkách, je v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, předtím vaše IP adresa společností Google zkrácena. Úplná IP adresa je odesílána na server společnosti Google v USA odesílána pouze ve výjimečných případech. Naším jménem používá společnost Google tyto informace k vyhodnocení používání stránky uživatelem, k tvorbě zpráv na téma aktivity na internetové stránce a k poskytování jiných služeb, jež souvisí s pohybem na internetových stránkách a používáním internetu v náš prospěch. IP adresa zpřístupněna společností Google Analytics nebude spojena s ostatními údaji, které má společnost Google k dispozici.

Účelem zpracování údajů je vyhodnocení používání internetové stránky a kompilace zpráv, jež se týkají operací prováděných na internetové stránce. Na základě používání internetové stránky a internetu jsou zajištěny ostatní související služby. Zpracování je založeno na našem oprávněné zájmu.

Google Analytics shromažďuje údaje, které se týkají IP adresy, lokalizace sítě, data návštěvy, operačního systému a typu prohlížeče. Pomocí vhodného nastavení softwaru prohlížeče můžete znemožnit ukládání souborů cookies; mějte však na paměti, že pokud to uděláte, nemusíte mít možnost používat všechny funkce této internetové stránky v nejširším možném rozsahu.

Navíc můžete znemožnit, aby společnost Google shromažďovala údaje, které jsou generované soubory cookies, a údaje, jež souvisí s používáním internetové stránky (včetně IP adresy), a také, aby společnost Google tyto údaje zpracovala, a to stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je dostupný na níže uvedené adrese: Browser Add On, abyste vypnuli Google Analytics. Navíc, nebo jako alternativu pro zásuvný modul prohlížeče, abyste zabránili společnosti Google Analytics sledovat vás na našich stránkách můžete kliknout na tento odkaz. Na vašem zařízení bude nainstalován soubor cookies rezignace. Zabrání to, aby společnost Google Analytics shromažďovala údaje o této internetové stránce a o tomto prohlížeči, ale soubor cookies zůstane nainstalovaný v prohlížeči.

Logy požadavků HTTP mohou být používány softwarem Google Tag Manager. Více o softwaru Google Tag Manager v dokumentu Soukromí a bezpečnost údajů.

FACEBOOK

Na základě našich oprávněných zájmů (tedy zájmem o analýzu, optimalizaci a ekonomickým působením naší on-line nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) používáme sociální zásuvné moduly („moduly“) sociální sítě facebook.com, které jsou obsluhovány společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook”). Tyto moduly mohou reprezentovat prvky interakce nebo obsahu (např. filmy, grafiky nebo textové příspěvky) a mohou být rozlišeny jedním z log společnosti Facebook (bílé písmeno „f“ na modrém pozadí, termíny „Like“, „Like“ nebo „Palec nahoru“ „značka“) nebo jsou označeny dovětkem „Sociální modul Facebooku“. Na seznam a vzhled sociálních modulů Facebook se můžete podívat na odkazu zde.

V případě, že uživatel používá funkce na internetové stránce, která obsahuje takový modul, zařízení nastavuje přímé spojení se servery společnosti Facebook. Obsah modulu je společností Facebook odesílán přímo do zařízení uživatele a také je jí zařazena do online nabídky. V tomto procesu mohou být profily uživatelů tvořeny ze zpracovaných údajů. Nemáme vliv na množství údajů, které prostřednictvím modulu společnost Facebook shromažďuje, a proto uživatele informujeme o způsobu jejich působení v souladu s našimi znalostmi.

Pomocí integrace modulů dostává společnost Facebook informaci, že uživatel získal přístup k vhodné stránce. Pokud je uživatel přihlášen k Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu k jeho účtu na Facebooku. Pokud uživatelé interagují s moduly, například použitím tlačítka I Like It, nebo funkce, která umožňuje zanechávání komentářů, jsou tyto informace odesílány ze zařízení přímo do Facebooku a tam jsou ukládány. Pokud uživatel nemá účet na Facebooku, stále existuje možnost, že společnost Facebook získá jeho IP adresu.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování, jejich použití společností Facebook a také práva a možnosti nastavování ochrany soukromí uživatelů, které s nimi souvisí, můžete najít na odkazu Politika důvěrnosti Facebooku.

Pokud uživatel má účet na Facebooku a nechce, aby o něm Facebook shromažďoval údaje prostřednictvím našich internetových stránek a spojoval je s údaji uživatele, které jsou uloženy na Facebooku, musí se odhlásit z Facebooku a před použitím našich internetových stránek smazat všechny soubory cookies. Jiné změny nastavení, které se týkají použití údajů pro reklamní účely, jsou možné v nastaveních profilu na Facebooku. Nastavení jsou přizpůsobena všem zařízením, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení.

Používáme „pixel činnosti uživatele“ s názvem „Facebook pixel“, tedy službu, kterou poskytuje Facebook na naší internetové stránce. S jeho pomocí můžeme sledovat činnost uživatelů po zhlédnutí nebo kliknutí na reklamu na Facebooku. Umožňuje nám to sledovat účinnost reklam na Facebooku, které využíváme pro statistické účely a průzkum trhu. Údaje, které shromáždíme tímto způsobem, jsou pro nás anonymní, tedy nevidíme osobní údaje jednotlivých uživatelů. Tyto údaje jsou však uloženy a zpracovávány společností Facebook, o čemž vás informujeme v souladu s našimi znalostmi. Facebook může tyto údaje spojovat se svým účtem na Facebooku a také je využívat pro vlastní reklamní účely, v souladu s politikou Facebooku, která se týká používaných údajů. Můžete zabránit Facebooku a jeho spřízněným subjektům v zobrazování reklam na Facebooku i mimo něj.

HOTJAR

Používáme soubory cookies, které jsou spojeny s Hotjar, k monitorování aktivity uživatelů pro statistické účely a také k přijímání rozhodnutí, která se týkají zlepšování internetových stránek.

Informace o souborech cookies od HotJar Ltd. je dostupná na této stránce. Politika soukromí společnosti HotJar Ltd. je dostupná zde.

BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování vašich osobních údajů používáme organizační a technické prostředky, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně používání spojení šifrovaných pomocí certifikátu SSL.

DOBROVOLNOST POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření smluv a vyúčtování provozované hospodářské činnosti a také, aby společnost BaseLinker splnila všechny svoje právní závazky. V ostatním rozsahu (zejména, aby mohla společnost BaseLinker zpracovat osobní údaje pro jednotlivé marketingové účely) je poskytnutí osobních údajů dobrovolné.

ZDROJ A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme zásadně osobní údaje, které jsme získali přímo od vás. Pokud jste nám neposkytli vaše osobní údaje, získali jsme je od našeho uživatele, obchodního partnera, nebo jiného subjektu, který měl k dispozici platné oprávnění pro jejich zpřístupnění (např. od vašeho zástupce, nebo subjektu, který měl k dispozici váš souhlas se zpřístupněním vašich osobních údajů naší společnosti).

Osobní údaje získáváme v rozsahu, který je nezbytný pro plnění účelů jejich zpracování. V případě, že osobní údaje získáme za účelem uzavření a plnění smlouvy, jsou to nejčastěji: jméno, příjmení, identifikační údaje, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní č., údaje, které se týkají objednávky, údaje pro vystavení faktury a historie kontaktu s obsluhou společnosti BaseLinker. V případě uzavření smlouvy v písemné podobě zpracováváme také rodné číslo. V případě elektronické obsluhy transakce – také přihlašovací jméno, heslo, historii nákupů a aktivity.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rozsahu nezbytném pro plnění účelů zpracování mohou být příjemci vašich osobních údajů externí subjekty, a to na základě uzavřené smlouvy o svěření zpracování osobních údajů, nebo za účelem poskytnutí smluvně definovaných služeb nebo prací na zakázku ve prospěch společnosti BaseLinker, nebo pro zajištění spolupráce společnosti BaseLinker s jejími spřízněnými subjekty, obchodními partnery a spolupracovníky. Příjemci, kromě uvedených v rámci informace o zpracování osobních údajů na internetové stránce společnosti a jiných internetových stránkách, jejichž operátorem je společnost BaseLinker, mohou být:

 1. subjekty, které poskytují účetní služby, auditorské služby, právní služby;
 2. subjekty, které poskytují služby v oblasti informatiky, zejména hostingové služby, služby administrace serverů a také poskytování a údržby informačních systémů, dodavatelů služeb typu cloud computing, dodavatelé softwaru, který společnost BaseLinker používá při své standardní činnosti;
 3. uživatelé internetové stránky, takových sociálních sítí, jako Facebook, LinkedIn;
 4. zákazníci a obchodní partneři, včetně dodavatelů a subdodavatelů organizace;
 5. firmy, které archivují a skartují dokumenty, společnosti, které poskytují služby z oblasti řízení dokumentace;
 6. společnosti, které poskytují marketingové služby a pořádají propagační akce;
 7. dodavatelé poštovních a kurýrních služeb – pokud nastane potřeba komunikace takovýmto kanálem;
 8. třetí subjekty, které podporují činnost společnosti BaseLinker, včetně spolupracovníků společnosti BaseLinker;
 9. banky, pojišťovny a ostatní finanční a platební instituce;
 10. subjekty, které jsou spojeny se společností BaseLinker;
 11. orgány činné v trestním řízení a státní orgány.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH STÁTŮ

Vaše osobní údaje zásadně nebudou předávány mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Pokud však zohledníme služby, které poskytují subdodavatelé společnosti BaseLinker při plnění služby podpory pro teleinformační služby a IT infrastruktury a také dodávky softwaru, který společnost BaseLinker používá při své standardní činnosti, může společnost BaseLinker zadat provedení určitých činností nebo informačních zakázek uznávaným subdodavatelům, kteří působí mimo EHP, což může způsobit předání vašich osobních údajů mimo území EHP.

Státy mimo EHP, ve kterých sídlí příjemci osobních údajů, zajišťují, v souladu s rozhodnutím Evropské komise, příslušnou úroveň ochrany osobních údajů, která je v souladu se standardy EHP. V případě příjemců osobních údajů, kteří mají své sídlo mimo území, na něž se nevztahuje rozhodnutí Evropské komise, uzavírá společnost BaseLinker, za účelem zajištění příslušné úrovně ochrany vašich osobních údajů, s příjemci těchto osobních údajů smlouvy v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR, které vycházejí ze standardních smluvních klauzulí, jež byly vydány Evropskou komisí.

Kopii standardních smluvních klauzulí lze získat od společnosti BaseLinker, za tímto účelem použijte výše uvedené kontaktní údaje. Způsob zabezpečení vašich osobních údajů, který používá společnost BaseLinker, je v souladu s pravidly uvedenými v kapitole V GDPR. Máte právo požádat o další informace o zabezpečeních používaných v této oblasti, získat kopii těchto zabezpečení a také informaci o místě jejich zpřístupnění.


Testujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů