Polityka bezpieczeństwa

Przykładając najwyższą wagę do bezpieczeństwa informacji, BaseLinker sp. z o.o. wdrożyła pełny system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001 i posiada aktualny certyfikat spełniania jej wymagań.

Komunikacja między użytkownikiem a serwisem BaseLinker.com odbywa się przy użyciu bezpiecznego, szyfrowanego protokołu SSL.

Czynności serwisowe wykonywane są natychmiast w przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości w działaniu serwera czy też infrastruktury sieciowej.

Dwa razy dziennie tworzone są kopie zapasowe wszystkich danych wprowadzonych do systemu.

W przypadku zmian w zewnętrznych systemach, z którymi zintegrowany jest system (np. serwis Allegro.pl), aplikacja dostosowywana jest do aktualnych wymogów tych serwisów w trybie natychmiastowym, tak aby zapewnić ciągłą i poprawną pracę systemu z możliwie jak najmniejszymi przerwami.

Serwer, który wykorzystywany jest przez system BaseLinker, zlokalizowany jest w Data Center monitorowanym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do obsługi serwerów są dopuszczani jedynie autoryzowani administratorzy. Pomieszczenie serwera jest zabezpieczone przed pożarami, dostępem niepowołanych osób oraz posiada zasilanie niezależne od zasilania miejskiego.

Konto każdego użytkownika jest chronione przez login i hasło. Hasło jest przechowywane w postaci zakodowanej (hash) - w przypadku utraty hasła możliwe jest wyłącznie ustawienie nowego hasła. Nie ma możliwości odzyskania hasła na podstawie jego zakodowanej postaci.

Ponieważ wszystkie dane przechowywane są na naszym serwerze, klienci nie muszą się martwić o kradzież czy awarię swojego komputera. W takich przypadkach ich dane będą dostępne od razu z innego komputera.


Polityka prywatności i polityka plików cookie

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookie, które są przez nas wykorzystywane. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tzw. RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe użytkowników serwisu https://baselinker.com/ (odpowiednio „Serwis” i „Użytkownicy”), jest spółka BaseLinker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Solnym 15, 50-062 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000795513, NIP 8971868567, REGON 383907714, o kapitale zakładowym w wysokości 3.620.000,00 zł ("BaseLinker"), operator Serwisu.

Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych, napisz do naszego Inspektora Ochrony Danych, dr. Pawła Mielniczka, na adres e-mail: privacy@baselinker.com

W ramach grupy kapitałowej BaseLinker, część operacji przetwarzania prowadzona jest wspólnie z: BaseLinker s.r.o., Trojanova 2022/12, Nové Město, 120 00 Praha 2, Czechy; BaseLinker S.R.L., Mun. București, Sector 1, Bd. Dacia nr. 20, et. 5, Biroul nr. MR1, Rumunia; oraz BL Logistics sp. z o.o., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa. Zasadnicza treść uzgodnień dostępna jest tutaj.

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE OSOBOWE

Podstawowe usługi świadczone przez BaseLinker polegają na udzieleniu za pośrednictwem Serwisu dostępu i licencji do oprogramowania przeznaczonego do obsługi sprzedaży internetowej prowadzonej przez Użytkowników. W takim przypadku Użytkownicy pozostają administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu, powierzając nam dane osobowe przetwarzane w ramach swojej działalności. Zapytania dotyczące danych przetwarzanych przez podmiot prowadzący sprzedaż internetową sugerujemy więc kierować bezpośrednio do danego Użytkownika (jako administratora tych danych), ponieważ to on decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych. Dalsze informacje zawarte w niniejszej Polityce dotyczą przypadków, gdzie przetwarzamy dane we własnym imieniu, w ramach bezpośredniej relacji z osobą, której dane dotyczą.

TWOJE UPRAWNIENIA

W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO),
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),

a także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z naszym Inspektorem Danych Osobowych, jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw. Wiedz, że sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookie możesz wyrazić za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki (o czym przeczytasz poniżej).

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Twoje dane są przez nas przetwarzane w celach związanych z działalnością BaseLinker, świadczeniem usług oferowanych przez BaseLinker, funkcjonowaniem Serwisu, bloga lub innych pomocniczych stron internetowych, bądź aplikacji mobilnych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

1. UŻYTKOWNICY WITRYN INTERNETOWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA, KTÓRYCH OPERATOREM JEST BASELINKER
KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA ORAZ INNYCH USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ BASELINKER

W jakim celu?
Dane przetwarzamy:
 1. w celu realizacji umowy z Użytkownikiem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Użytkownika, wyrażone w dowolny sposób, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej,
 2. w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.

Dane przetwarzamy także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów BaseLinker, tj. gdzie adekwatne:

 1. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 2. w celu rozliczeń z pośrednikiem lub polecającym,
 3. w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę – przetwarzamy dane w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Uwaga: udostępnienie innych danych niż żądane przez BaseLinker lub danych oznaczonych jako opcjonalne jest wyraźnym działaniem równoznacznym z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, w jakich zostały udostępnione.

Na jakiej podstawie prawnej?
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 1. Realizacja umowy z Użytkownikiem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś naszym Użytkownikiem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą współpracującą z nami w imieniu Użytkownika);
 2. realizacja obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków związanych z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. prawnie uzasadnione interesy BaseLinker w zapewnieniu bezpieczeństwa konta Użytkownika, świadczeniu usług dostosowanych do potrzeb Użytkowników i zapewnieniu funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane, których podanie jest opcjonalnie przetwarzamy na podstawie zgody – o ile taka została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Jak długo?

Twoje dane będą przetwarzane przez:

 1. okres realizacji umowy, która łączy Cię z BaseLinker;
 2. okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości;
 3. jeśli jest to uzasadnione - do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, która łączy Cię z BaseLinker;
  - w zależności od tego, który z ww. okresów jest dłuższy;
 4. do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu - wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie BaseLinker - o ile zachodzą ku temu przesłanki.

W razie przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

NAWIĄZANIE Z NAMI KONTAKTU (NP. W CELU OTRZYMANIA WSPARCIA LUB ZADANIA PYTANIA O FUNKCJONOWANIE SERWISU)

W jakim celu?
Obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń, bądź dostosowanie naszych usług do potrzeb Użytkowników (w tym poprzez rejestrację i analizę rozmów z naszym działem supportu).
Na jakiej podstawie prawnej?

Podstawa przetwarzania danych to realizacja umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy przedmiotu umowy, której jesteśmy stroną.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową, lub polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia badań satysfakcji z naszych usług, bądź w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W razie jej wyrażenia – dane przetwarzamy także na podstawie zgody, np. zgody na rejestrację rozmów z działem supportu (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Jak długo?

Twoje dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, która łączy Cię z BaseLinker. Natomiast w zakresach, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes:

 1. 36 miesięcy lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania;
 2. do upływu okresu dochodzenia roszczeń;
- w zależności od tego, który z ww. okresów ma zastosowanie.

W razie przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

PROWADZENIE DZIAŁAŃ ANALITYCZNYCH

W jakim celu?
Analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po witrynie internetowej celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania użytkowników (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookie” tej Polityki).
Na jakiej podstawie?
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jak długo?
Do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie analitycznych plików cookie. W zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi wcześniej. Szczegółowe okresy oraz rodzaje plików cookie wskazane są tutaj.

PROWADZENIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

W jakim celu?
Marketing bezpośredni polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookie” tej Polityki). Prowadzenie pozostałych działań marketingowych, w tym wysyłanie informacji branżowych lub rozmowy głosowe (marketing telefoniczny) – w razie wyrażenia uprzedniej zgody – w celu wskazanym w treści tych zgód.
Na jakiej podstawie?
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w razie jej wyrażenia – także zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
Jak długo?
Do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu, a dla plików cookie – do czasu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie marketingowych plików cookie (zobacz wyjaśnienia zawarte w sekcji „Pliki cookie”), w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi wcześniej. Szczegółowe okresy oraz rodzaje plików cookie wskazane są tutaj.

2. POTENCJALNI UŻYTKOWNICY SERWISU, W TYM ADRESACI DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

W jakim celu?
Dane przetwarzamy w celu przedstawienia informacji o funkcjonalności Serwisu, przy wykorzystaniu następujących form komunikacji: rozmowy głosowe (marketing telefoniczny), przesyłanie informacji o ofercie BaseLinker (wiadomości e-mail lub wysyłka SMS). Ponadto, dane przetwarzamy w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane, również w celu przedstawienia oferty dotyczącej produktów i usług firm współpracujących z BaseLinker, zaś na żądanie - w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, w tym poprzez przedstawienie oferty BaseLinker.
Na jakiej podstawie prawnej?
Prawnie uzasadnione interesy BaseLinker polegające na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W pozostałym zakresie dane przetwarzamy na podstawie zgody – o ile taka została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
Jak długo?
Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzysz sobie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

3. UCZESTNICY WEBINARIÓW, AKADEMII BASELINKER I INNYCH INICJATYW EDUKACYJNYCH BASELINKER

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?

Dane przetwarzamy:

 1. w celu realizacji organizowanych inicjatyw edukacyjnych,
 2. jeśli ma to zastosowanie - w celu realizacji umowy z Użytkownikiem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Użytkownika, wyrażone w dowolny sposób, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www.

Przetwarzanie danych może się również odbywać w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane.

Uwaga: udostępnienie innych danych niż żądane przez BaseLinker lub danych oznaczonych jako opcjonalne oznacza wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, w jakich zostały udostępnione.

Dane przetwarzamy także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów BaseLinker, tj. w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości inicjatyw i dostosowaniem ich do odbiorców, lub w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Na jakiej podstawie prawnej?

Realizacja umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś użytkownikiem Serwisu, w tym Akademii BaseLinker; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą współpracującą z nami w imieniu Użytkownika), bądź prawnie uzasadnione interesy BaseLinker (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegające na przetwarzaniu danych osobowych w celach statystycznych.

Dane, które są podawane opcjonalnie przetwarzamy na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Jak długo?

Co do zasady Twoje dane będą przetwarzane przez okres realizacji inicjatywy edukacyjnej, a jeśli ma to zastosowanie, umowy z Użytkownikiem. Ponadto Twoje dane, przetwarzane w oparciu o uzasadnione interesy BaseLinker, będą przechowywane odpowiednio, 36 miesięcy lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Użytkownikiem. W razie przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

4. UŻYTKOWNICY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W jakim celu?

Dane przetwarzamy w celu prowadzenia konta na portalu społecznościowym, w tym promowania marki, moderowania forum, przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia statystyk.

Jeśli w ramach pewnych celów przetwarzania, nasza organizacja jest administratorem wspólnie z innymi podmiotem, to informacje w tym zakresie będą przekazane odrębnie, w tym w ramach warunków korzystania z portalu społecznościowego Facebook dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Na jakiej podstawie prawnej?

Prawnie uzasadnione interesy BaseLinker, polegające na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W pozostałym zakresie dane przetwarzamy na podstawie zgody – o ile taka została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a).

Jak długo?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzysz sobie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Jeśli jest to uzasadnione, po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.

5. PARTNERZY, DOSTAWCY I OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI UMOWY

W jakim celu?

Dane przetwarzamy:

 1. w celu realizacji umowy z zawartej partnerem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie partnera, w tym w ramach programów partnerskich lub referallowych;
 2. w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej,
 3. w celu realizacji innych niż wskazane w pkt b) obowiązków wynikających z przepisów prawa.

A także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów BaseLinker:

 1. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 2. w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Na jakiej podstawie?

Realizacja umowy z partnerem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie partnera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś naszym partnerem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą współpracującą z nami w imieniu partnera); realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadnione interesy BaseLinker (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo?

Co do zasady dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, która łączy partnera z BaseLinker. Twoje dane będą także przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości, zaś jeśli jest to uzasadnione - do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

UCZESTNICY WYDARZEŃ I OSOBY NA MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH

W jakim celu?

Dane przetwarzamy:

 1. w celu organizacji wydarzenia, w tym obsługi zgłoszeń,
 2. w celu realizacji postanowień umowy między Panem/Panią a Administratorem, o ile taka została zawarta, a w szczególności realizacji postanowień regulaminu wydarzenia,
 3. jeśli ma to zastosowanie - w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej,
 4. w celu realizacji obowiązków prawnych, innych niż wskazane w punkcie powyżej,
 5. w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane.

A także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów BaseLinker:

 1. w celu promocji Administratora, a w przypadku ważnej podstawy prawnej (np. dodatkowego zezwolenia), także organizacji z nim współpracujących,
 2. w celu realizacji przysługujących Administratorowi uprawnień prawnoautorskich (w tym zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku oraz rozpowszechniania wizerunku osób publicznych lub osób stanowiących jedynie szczegół całości),
 3. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 4. w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Na jakiej podstawie?

Realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś stroną umowy; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą wyznaczoną do realizacji umowy); realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadnione interesy BaseLinker (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jak długo?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli organizacji wydarzenia, realizacji umowy, a jeśli ma to zastosowanie - przez okres korzystania przez BaseLinker z uprawnień prawnoautorskich lub do czasu wycofania zgody, o ile została wyrażona. Twoje dane będą także przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości, zaś jeśli jest to uzasadnione - do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

PLIKI COOKIE

Witryny internetowe, których operatorem jest BaseLinker, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookie (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W witrynach internetowych, których operatorem jest BaseLinker, ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji,
 • analitycznych,
 • marketingowych,
 • udostępniania funkcji Serwisu.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookie,
 • blokować wykorzystanie plików cookie w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie, w tym jak je zablokować, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Pod tym linkiem znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie ważności. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz w Wikipedii.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

W razie zamiaru zautomatyzowanego podejmowania decyzji, uprzednio udzielimy odrębnych informacji, podając także szczegóły dotyczące zasad ich podejmowania oraz konsekwencji takiego przetwarzania. W przypadkach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, masz prawo do zakwestionowania tej decyzji i uzyskania interwencji ludzkiej po stronie Administratora.

PROFILOWANIE

W ramach Serwisu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeżeli zezwolisz (np. przez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki) na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Serwisu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeżeli zezwolisz (np. przez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki) na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Serwisie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Serwisie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Serwisu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

GOOGLE ANALYTICS I GOOGLE TAG MANAGER

Witryny internetowe, których operatorem jest BaseLinker, korzystają z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Ireland Limited („Google”). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z danej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania ze strony przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, na naszą rzecz. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie.

Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.

Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: Browser Add On, aby wyłączyć Google Analytics. Dodatkowo lub jako alternatywa dla dodatku przeglądarki, możesz zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na naszych stronach, klikając ten link. Plik cookie rezygnacji zostanie zainstalowany na Twoim urządzeniu. Zapobiegnie to gromadzeniu przez Google Analytics tej witryny i tej przeglądarki w przyszłości, o ile plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

Logi żądań HTTP mogą być używane przez Google Tag Manager. Więcej o Menedżerze tagów Google w dokumencie Prywatność i bezpieczeństwo danych.

FACEBOOK

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 (1) f. RODO) korzystamy z wtyczek społecznościowych („wtyczek”) sieci społecznościowej facebook.com, obsługiwanych przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki mogą reprezentować elementy interakcji lub treści (np. Filmy, grafiki lub wkłady tekstowe) i mogą być rozpoznane przez jedno z logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku, terminy „Lubię”, „Lubię” lub „Kciuki w górę” „znak”) lub są oznaczone dodatkiem „Wtyczka społecznościowa Facebooka”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebook można obejrzeć tutaj.

Gdy użytkownik wykorzystuje funkcje na stronie internetowej, która zawiera taką wtyczkę, urządzenie ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włączana przez niego do oferty online. W tym procesie profile użytkowników mogą być tworzone z przetworzonych danych. Nie mamy wpływu na ilość danych gromadzonych przez Facebooka za pomocą wtyczki, stąd informujemy użytkowników o sposobie ich działania zgodnie z naszą wiedzą.

Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do jego konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład poprzez wykorzystanie przycisku Lubię to lub funkcję umożliwiającą pozostawienie komentarza, informacje są przesyłane z urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook pozyska adres IP.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także związane z nimi prawa i opcje ustawiania ochrony prywatności użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka.

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane o nim za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej i łączył je z danymi użytkownika przechowywanymi na Facebooku, musi on wylogować się z Facebooka i usunąć pliki cookie przed skorzystaniem z naszej witryny internetowej. Inne zmiany ustawień dotyczące wykorzystania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku. Ustawienia są przystosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

Korzystamy z "piksela działania użytkownika" o nazwie "Facebook Pixel", czyli usługi świadczonej przez Facebook na naszej witrynie internetowej. Z jego pomocą możemy śledzić działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku. Pozwala nam to śledzić skuteczność reklam na Facebooku, które wykorzystujemy do celów statystycznych i badań rynkowych. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, tj. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, o czym informujemy zgodnie z naszą wiedzą. Facebook może łączyć te dane ze swoim kontem na Facebooku, a także wykorzystywać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką Facebooka dotyczącą wykorzystywania danych. Możesz uniemożliwić Facebookowi i jego podmiotom stowarzyszonym wyświetlanie reklam na Facebooku i poza nim.

HOTJAR

Korzystamy z plików cookie powiązanych z Hotjar do monitorowania aktywności użytkowników w celach statystycznych, a także podejmowania decyzji dotyczących ulepszania witryny internetowej.

Informacja o plikach cookie od HotJar Ltd. jest dostępna na tej stronie. Polityka Prywatności HotJar Ltd. dostępna jest tutaj.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe, stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez BaseLinker z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez BaseLinker danych w poszczególnych celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

ŹRÓDŁO I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Co do zasady przetwarzamy dane pozyskane bezpośrednio od Ciebie. Jeśli nie podawałeś nam swoich danych osobowych, pozyskaliśmy je od naszego Użytkownika, kontrahenta lub od innego podmiotu, który dysponował ważną podstawą prawną na ich udostępnienie (np. od Twojego przedstawiciela lub od podmiotu dysponującemu Twoją zgodą na udostępnienie nam danych). W przypadku, gdy jako Użytkownik skonfigurujesz integrację swojego konta z inną platformą, będziemy pozyskiwać dane od dostawców takiej platformy – co do zasady za pośrednictwem protokołu API umożliwiającego integrację oraz wszelkimi innymi środkami niezbędnymi do zapewnienia funkcjonalności i załatwienia wszelkich związanych z tym kwestii organizacyjnych.

Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania. W razie pozyskania danych w celu zawarcia i realizacji umowy, najczęściej są to: imię, nazwisko, dane identyfikacyjne, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia, dane do faktury i historię kontaktu z obsługą BaseLinker. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, przetwarzamy także nr PESEL. W przypadku elektronicznej obsługi transakcji – także login, hasło oraz historię zakupów i aktywności.

ODBIORCY DANYCH

W zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lub w celu świadczenia określonych w umowie usług lub prac zleconych na rzecz BaseLinker lub zapewnienia współpracy i komunikacji pomiędzy BaseLinker a jego podmiotami powiązanymi, kontrahentami i współpracownikami. Odbiorcami, obok odbiorców wskazanych w ramach informacji o przetwarzaniu danych w Serwisie i na witrynach internetowych, których operatorem jest BaseLinker, mogą być:

 1. podmioty świadczące usługi księgowe, usługi audytowe, usługi prawne;
 2. podmioty świadczące usługi informatyczne, w szczególności usługi hostingu, administracji serwerów oraz dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych, dostawcy usług typu cloud computing, dostawcy oprogramowania wykorzystywanego przez BaseLinker w zwykłym toku działalności;
 3. użytkownicy witryny internetowej, mediów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn;
 4. klienci oraz kontrahenci, w tym podwykonawcy oraz dostawcy organizacji;
 5. firmy archiwizujące i niszczące dokumenty, podmioty wykonujące usługi z zakresu zarządzania dokumentacją,
 6. firmy prowadzące działania marketingowe i akcje promocyjne;
 7. wykonawcy usług pocztowych lub kurierskich – jeżeli zajdzie potrzeba wymiany korespondencji takim kanałem;
 8. podmioty trzecie wspierające działalność BaseLinker, w tym współpracownicy BaseLinker;
 9. banki, zakłady ubezpieczeń oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze;
 10. podmioty powiązane z BaseLinker, partnerzy, pośrednicy i osoby polecające;
 11. organy ścigania i organy państwowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców BaseLinker przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, a także dostawie oprogramowania służącego w zwykłym toku działalności, BaseLinker może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG.

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, BaseLinker zawiera umowy z odbiorcami Twoich danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od BaseLinker, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez BaseLinker sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.


Testuj bezpłatnie przez 14 dni wszystkie integracje i funkcje systemu