PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI - PRZYPADKI WSPÓŁADMINISTROWANIA

W razie współadministrowania w celach HR, w tym rekrutacji i realizacji umów z pracownikami i współpracownikami, odpowiedzialność za zapewnienie podstawy prawnej (np. zebranie zgód) oraz spełnienie obowiązku informacyjnego spoczywa na tym współadministratorze, który pozyskuje dane osobowe.

W razie wspólnych akcji promocyjnych, odpowiedzialność za zapewnienie podstawy prawnej (np. zebranie zgód) oraz spełnienie obowiązku informacyjnego spoczywa na tym współadministratorze, który pozyskuje dane osobowe.

W razie zawarcia i realizacji wspólnych umów lub świadczenia wspólnych usług, odpowiedzialność za zgodność z prawem przetwarzania danych spoczywa na tej ze Stron, która dokonuje lub powinna dokonać danej czynności.

W odniesieniu do poszczególnych aspektów technicznych i organizacyjnych przetwarzania danych oraz wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa, odpowiedzialność spoczywa na tej ze Stron, pod której kontrolą znajduje się dany zasób przetwarzający dane osobowe.

Za realizację praw osób fizycznych odpowiada ten ze współadministratorów, który pierwszy dowiedział się o danym żądaniu. Inny współadministrator odpowiada za obsługę żądania w zakresie, w jakim kontroluje dane osobowe będące przedmiotem przekazanego mu żądania.


Testuj bezpłatnie przez 14 dni wszystkie integracje i funkcje systemu