Podmínky služby


PRAVIDLA WEBOVÉ STRÁNKY BASELINKER.COM pro podnikatele (B2B)

§ 1 DEFINICE

Pojmy použité v tomto dokumentu mají následující význam:

 1. Ceník - ceník služeb dostupných na Webu;
 2. Pracovní dny - dny od pondělí do pátku, kromě státních svátků v Polsku, od 9:00 hod. do 17:00 hod.;
 3. Volné dny - dny, které nejsou Pracovními dny;
 4. Registrační formulář - registrační formulář dostupný na Webu, který umožňuje Příjemci služeb prostřednictvím jeho správného vyplnění vytvořit Profil na Webu a využívat Služby;
 5. Spotřebitel - subjekt, který je spotřebitelem ve smyslu polského občanského zákoníku nebo jiných platných právních předpisů, zejména podle okolností, pokud jde o subjekty podléhající českému právu a naplňující definici spotřebitele dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („Občanský zákoník“);
 6. Ochranná lhůta - období, v němž je možné obnovit používání Služby při zachování konfigurace a údajů zadaných Příjemcem služeb;
 7. Zkušební období - zpravidla jednorázové (není-li na Webu uvedeno jinak) období, v němž má Příjemce služeb nárok, po dobu uvedenou na Webu, během níž je užívání Služeb bezplatné, možnost seznámit se se Službami poskytovanými Poskytovatelem služeb bez nutnosti uzavření Smlouvy se Službami za úplatu;
 8. Zúčtovací období - období, za něž probíhá zúčtování za užívání Služeb, počínající dnem uzavření Smlouvy a končící uplynutím dne v následujícím měsíci, jehož datum odpovídá počátečnímu dni uzavření Smlouvy; není-li takový den v následujících měsících, pak posledním dnem daného měsíce. V takovém případě následující zúčtovací období začíná prvním dnem následujícího měsíce. Zúčtovací období se zkracuje v případě předčasného ukončení Smlouvy.
 9. Balíček – příslušný balíček nabízený Poskytovatelem služeb Příjemci služeb v souvislosti s poskytováním Služeb v závislosti na měsíčním počtu objednávek nebo měsíčním počtu aktivních nabídek nebo produktů, podle toho, která hodnota je vyšší;
 10. Opakující se (rekurzivní) platby - platební metoda spočívající v automatickém provádění plateb z platební karty uvedené Příjemcem služeb za následující Zúčtovací období;
 11. Profil Příjemce služeb (Profil) - prostor přiřazený danému Příjemci služeb v souvislosti s poskytováním Služby ve zdrojích ICT Poskytovatele služeb, označený individuálním jménem (přihlašovací jméno) a heslem Příjemce služeb, jehož prostřednictvím má Příjemce služeb přístup do Systému a může v rámci používání Služeb provádět konkrétní činnosti;
 12. Pravidla – tyto obchodní podmínky – pravidla webových stránek www.baselinker.com určená podnikatelům (B2B);
 13. Web - webové stránky vedené Poskytovatelem služeb na adrese www.baselinker.com, v jejichž rámci funguje Systém;
 14. Technická specifikace - technické požadavky, jejichž splnění ze strany Příjemce služeb jsou nezbytné pro řádné poskytování Služeb stanovené v Příloze 1 Pravidel, která je nedílnou součástí Pravidel;
 15. Systém - software jako služba poskytovaná Příjemci služeb Poskytovatelem služeb na základě Smlouvy, která podporuje internetový prodej prováděný Příjemcem služeb prostřednictvím různých prodejních kanálů specifikovaných na Webu;
 16. Smlouva - smlouva o poskytování Služeb uzavřená prostřednictvím Webu mezi Poskytovatelem služeb a Příjemcem služeb, jejichž nedílnou součástí jsou tato Pravidla a dále Ceník (včetně mj. informací o Balíčcích), která je Příjemcem služeb uzavřena v rámci jeho podnikatelské činnosti;
 17. Služby - elektronické služby poskytované Poskytovatelem služeb Příjemcům služeb prostřednictvím Webu a v souladu s těmito Pravidly, spočívající především v poskytování přístupu do Systému Příjemci služeb a také jeho řádné fungování za podmínek stanovených v Pravidlech;
 18. Příjemce služeb – subjekt, který není Spotřebitelem, využívající Služby na základě Smlouvy pro účely přímo související s jeho obchodní nebo profesionální (podnikatelskou) činností.;
 19. Poskytovatel služeb – BaseLinker Sp. z o.o., společnost založená a existující podle práva Polské republiky, se sídlem Plac Solny 15, 50-062 Wrocław, Polsko, zapsaná v rejstříku podnikatelů u Okresního soudu pro Wroclaw Fabryczna ve Wrocławi v polském obchodním rejstříku – Krajowy Rejestr Sadowy (KRS) pod číslem (KRS) 0000795513, NIP 8971868567, REGON 38390771400000, e-mail: bok@baselinker.com,
 20. Technická podpora / Podpora - technická podpora Poskytovatele služeb v rozsahu poskytovaných Služeb v průběhu účinnosti Smlouvy;
 21. Nahlášení problému / Hlášení - zpráva zaslaná Příjemcem služeb Poskytovateli služeb prostřednictvím příslušného formuláře v Profilu Příjemce služeb, v němž popisuje Příjemce služeb technický / funkční problém související se Službami za účelem získání pomoci od Poskytovatele služeb.

§ 2 OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tato Pravidla mají charakter obchodních podmínek a upravují podmínky a způsob poskytování Služeb elektronickými prostředky Poskytovatelem služeb, jakož i používání těchto Služeb Příjemci služeb.
 2. Vzhledem k povaze Služeb a jejich zaměření k podpoře podnikatelů při provádění prodejních činností nejsou Služby určeny Spotřebitelům.
 3. K využívání Služeb je především nutné mít vhodné technické zařízení s webovým prohlížečem s přístupem na síť Internet a s aktivní e-mailovou adresou. Podrobné technické podmínky pro používání Služeb naleznete v Technické specifikaci.

§ 3 POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

 1. Za účelem využívání Služeb se Příjemce služeb zaregistruje na Webu, tj. založí na Webu Profil Příjemce služeb, poskytne příslušné údaje uvedené v Registračním formuláři (včetně přístupových údajů na Web) a potvrdí přijetí těchto Pravidel, čímž se stanou součástí smluvních ujednání dle Smlouvy.
 2. Odesláním Registračního formuláře aktivací příslušného tlačítka při zadávání objednávky Příjemcem služeb dojde k uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem služeb a Příjemcem služeb a Příjemce služeb získává možnost používat Služby v rámci Zkušebního období.
 3. Příjemce služeb může uzavřít další Smlouvu již se Službami za úplatu, a to po skončení Zkušebního období nebo během jeho trvání; v souvislosti s tím může být Poskytovatelem služeb poskytnuta sleva na první předplatné za používání Služeb. Informace o případné slevě budou zveřejněny na Webu. K uzavření takové Smlouvy dochází tím, že Příjemce služeb převede bezplatnou službu na placenou verzi pomocí funkce k tomu určené na Webu za podmínek stanovených v těchto Pravidlech.
 4. O skončení Zkušebního období a možnosti uzavření Smlouvy s poskytováním Služeb za úplatu bude Příjemce služeb informován elektronickou cestou na e-mailovou adresu přiřazenou k Profilu Příjemce služeb.
 5. Příjemce služeb může využívat Služby pouze v souvislosti s prodejem zboží, které provádí. Příjemce služeb nesmí používat zdroje a funkce dostupné na Webu za účelem provádění činností Příjemcem služeb, které by porušovaly zájmy Poskytovatele služeb, zejména spočívající v prodeji Služeb, které Příjemce služeb využívá na základě Smlouvy.
 6. Příjemce služeb nesmí v rámci Webu, Systému nebo Služeb využívat jakákoli řešení, která automatizují používání Webu, Systému nebo Služeb (skripty, boty, roboty atd.) s výjimkou řešení využívajících oficiální API (https://api.baselinker.com).
 7. Zjistí-li Poskytovatel služeb porušení Příjemcem služeb dle § 3 odst. 6 Pravidel výše, je oprávněn Příjemci služeb znemožnit přístup do Systému zablokováním Profilu Příjemce služeb a vypovědět Smlouvu bez předchozího upozornění v souladu s § 6 odst. 4 písm. b. Pravidel.
 8. Příjemce služeb nesmí používat Web způsobem, který porušuje zákon, dobré mravy, osobnostní práva třetích stran, oprávněné zájmy Poskytovatele služeb, ani poskytovat, šířit či zprostředkovat protiprávní obsah.

§ 4 ROZSAH SLUŽEB

 1. V rámci využívání Služeb je Příjemce služeb využívající službu Profil Příjemce služeb oprávněn dodatečně využívat zejména funkce jako:
  1. Správce Objednávek určený pro správu prodeje, který umožňuje zpracování objednávek z více prodejních kanálů, včetně odesílání balíků a vystavování faktur,
  2. možnost hromadného vystavování v aukcích Allegro, eBay a Amazon pro produkty z obchodu Příjemce služeb nebo z interního skladu Poskytovatele služeb,
  3. možnost plné integrace internetového obchodu se službami Allegro, eBay a Amazon,
  4. integrace obchodu Příjemce služeb s (elektronickými) tržišti uvedenými na Webu.
 2. Podrobné informace o funkcích Služeb, dostupných integracích Systému a Balíčcích najdete na Webu, zejména v Ceníku.

§ 5 TECHNICKÁ PODPORA

 1. V průběhu trvání Smlouvy má Příjemce služeb možnost využívat v rámci úplatného užívání Služby vzdálenou technickou podporu Poskytovatele služeb v rozsahu souvisejícím se Službami.
 2. Technickou podporu může Příjemce služeb využít a kontaktovat výhradně zasláním zprávy o problému Poskytovateli služeb prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného v Profilu Příjemce služeb.
 3. Při hlášení chyby Příjemce služeb uvede, čeho se oznámení týká, výběrem příslušné možnosti ze seznamu dostupného na Webu.
 4. Technická podpora je k dispozici pouze těm Příjemcům služeb, kteří nejsou v prodlení s platbami za Služby.
 5. Technická podpora zahrnuje pomoc při odstraňování chyb v Systému, které vznikly během používání Služby Příjemcem služeb, a týká se základních Služeb a jejich funkcí poskytovaných Poskytovatelem služeb.
 6. Technická podpora se nevztahuje na:
  1. prvky, které podléhají samostatné modifikaci Příjemcem služeb (např. grafické šablony);
  2. chyby, které vznikly v důsledku změn nastavení Služby Příjemcem služeb, zejména Systému, které nejsou Příjemci služeb dostupné z administračního panelu, viditelného pro každého Příjemce služeb po přihlášení do Systému, k nimž Příjemce služeb získal přístup porušením Služby;
  3. chyby vyplývající z toho, že Příjemce služeb nesplnil technické požadavky nezbytné pro používání Služby uvedené ve Smlouvě.
 7. Rozlišují se následující kategorie chyb:
  1. Hlavní chyba – má za následek nedostupnost Systému nebo jeho hlavních funkcí nejméně pro 20 % Příjemců služeb;
  2. Běžná chyba – kterákoliv jiná chyba než ta, která je uvedena pod písmenem a).
 8. V případě, že bude v daném zúčtovacím měsíci více než 25 % chyb nahlášených Příjemcem služeb oznámeno v rozporu s § 5 odst. 7 Pravidel nebo půjde o neexistující chybu, bude Příjemce služby povinen zaplatit odměnu za poskytování Služeb Poskytovatelem služeb v souvislosti s těmito oznámeními v hodinové sazbě 150 PLN (150 polských zlotých) za každou započatou hodinu.
 9. Technická podpora:
  1. ve vztahu k Hlavním chybám je poskytnuta:
   • do 48 hodin, a spočívá v redukci těchto chyb nebo jejich důsledků;
   • do 72 hodin, a spočívá v odstranění těchto chyb.
  2. ve vztahu k jiným chybám, než které jsou uvedeny pod písmenem a): je poskytnuta v souladu s časovými a technickými možnostmi Poskytovatele služeb, o čemž bude Příjemce služeb informován.
 10. Poskytovatel služeb může klasifikovat předmět oznámení, který podle názoru Poskytovatele služeb není chybou, jako funkci, jejíž implementace bude zohledněna při vývoji Služby; v případě takového oznámení to nebude považováno oznámení spojené s odměnou dle § 5 odst. 8 Pravidel.
 11. Technická podpora je poskytována výhradně v Pracovní dny.
 12. V případě chyb ohlášených ve Volných dnech začíná termín pro odstranění chyb běžet v 9:00 hod. prvního Pracovního dne následujícího po Volném dni, v němž byla chyba nahlášena.
 13. Příjemce služby smí využívat technickou podporu nad rámec uvedený v § 5 odst. 7 Pravidel za poplatek. Výpočet nákladů na takovou podporu vč. odhadovaných nákladů provede Poskytovatel služeb na základě hodinové sazby uvedené v Ceníku poté, co Příjemce služeb o takovou službu projeví zájem.

§ 6 TRVÁNÍ SMLOUVY

 1. Smlouva o poskytování placených Služeb se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Příjemce služby může Smlouvu kdykoli vypovědět s okamžitou účinností, tj. trvale smazat Profil pomocí příslušné funkce na Webu.
 3. Poskytovatel služeb je oprávněn ukončit Smlouvu s výpovědní dobou 7 dnů, s výhradou § 6 odst. 4 Pravidel. Svou výpověď odešle na e-mailovou adresu Příjemce služeb přiřazenou k jeho Profilu na Webu.
 4. Poskytovatel služeb má právo vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby uvedené v Pravidlech v případě:
  1. poskytnutí nepravdivých nebo neúplných údajů Příjemcem služby požadovaných v souvislosti se Smlouvou;
  2. podezření nebo potvrzení skutečnosti, že Příjemce služeb používá Služby způsobem, který je v rozporu s Pravidly nebo obecně závaznými právními předpisy;
  3. podezření, že Příjemce služeb používá Služby způsobem, který porušuje práva třetích stran.

§ 7 OCHRANNÁ LHŮTA

 1. Ochranná lhůta začíná běžet:
  1. první den po marném uplynutí splatnosti uvedené na faktuře Poskytovatele služeb s DPH jím vystavené za používání Služeb,
  2. první den po pozastavení Profilu Příjemce služeb,
  3. první den po skončení Zkušebního období.
 2. Ochranná lhůta trvá maximálně 12 měsíců, podle toho, co nastane dříve, do dne
  1. zrušení pozastavení služby Příjemcem služby výběrem příslušné možnosti na Webu,
  2. skončení Zkušebního období převedením bezplatných Služeb na placené Služby,
  3. uhrazení platby za Služby v případě, že přechod do Ochranné lhůty vyplynul z nevypořádání platby za užívání Služeb ve lhůtě uvedené na faktuře s DPH vystavené Poskytovatelem služeb.
 3. Ochranná lhůta nepředstavuje období, v němž má Příjemce služeb možnost využívat v plném rozsahu Služby, ale pouze dává Příjemci služeb možnost znovu voužívat Služby při zachování aktuální konfigurace Profilu Příjemce služeb a údajů zadaných Příjemcem služeb.
 4. Po uplynutí Ochranné lhůty má Poskytovatel služeb právo trvale smazat Profil Příjemce služeb, čímž budou smazány všechny údaje související s Profilem.

§ 8 PLATBY

 1. Podrobné informace o platbě a také o bezplatném Zkušebním období za Služby lze nalézt v Ceníku dostupném na Webu.
 2. Po skončení každého Zúčtovacího období, v němž Příjemce služeb využíval Služby a byl povinen za ně zaplatit, Poskytovatel služeb vystaví a doručí Příjemci služeb fakturu.
 3. Ukončí-li Příjemce služeb Smlouvu během Zúčtovacího období, Poskytovatel služby vystaví a doručí Příjemci služeb fakturu pouze za období, v němž Příjemce služeb tyto Služby využíval, a Příjemce služeb je povinen za ně zaplatit.
 4. Faktura se považuje za uhrazenou připsáním fakturované částky na bankovní účet Poskytovatele služeb.
 5. Příjemce služeb souhlasí s tím, aby Poskytovatel služeb zasílal faktury elektronickými prostředky na e-mailovou adresu Příjemce služeb přiřazenou k jeho Profilu.
 6. Příjemce služeb může v Profilu Příjemce služeb zvolit možnost automatických plateb prostřednictvím Opakujících se plateb, tj. pravidelnými platbami z účtu Příjemce služeb za používání Služeb za Zúčtovací období.
 7. Výběr možnosti Opakované platby se rovná automatické úhradě plateb vyplývající z uzavřené Smlouvy za následující Zúčtovací období až do chvíle ukončení Smlouvy nebo do odvolání souhlasu Příjemce služeb k Opakovaným platbám v Profilu Příjemce služeb.
 8. Nejsou-li na účtu, k němuž je přiřazena definovaná platební karta, žádné peněžní prostředky, opakuje se pokus o odečet částky třikrát po třech (3), dále po deseti (10) a dále po čtrnácti (14) dnech. Je-li poslední pokus o odečet platby neúspěšný, začne běžet Ochranná lhůta v souladu s § 7 Pravidel.
 9. Příjemce služeb může kdykoli zrušit Opakující se platby prostřednictvím Profilu Příjemce služeb s tím, že zrušení těchto plateb se nebude vztahovat na aktuální zúčtovací období.
 10. Na Webu je možné provádět platby pouze pomocí platební karty a online platby. Na Webu není možné provádět platby převodem přímo na účet Poskytovatele služeb.
 11. Vypořádání transakcí platební kartou a pomocí online plateb probíhá prostřednictvím Dotpay.pl nebo jiného provozovatel platebních služeb nabízeného na Webu a vybraného Příjemcem služeb.

§ 9 REKLAMACE

 1. V případě výhrad týkajících se fungování Služeb, zejména Systému, stejně jako poskytování Služeb Poskytovatelem služeb, může Příjemce služeb uplatnit reklamaci.
 2. Reklamaci lze podávat jen elektronicky:
  1. na e-mailovou adresu Poskytovatele služeb: bok@baselinker.com, nebo
  2. prostřednictvím Webu pomocí kontaktního formuláře.
 3. K vyřízení reklamace v ní musí uvedeny následující informace:
  1. přihlašovací jméno nebo e-mail Příjemce služeb, který je mu přiřazen na Webu,
  2. předmět reklamace, tj. výhrady týkající se Služeb,
  3. způsob řešení reklamace navržený Příjemcem služeb,
  4. den vzniku důvodů k uplatnění reklamace,
  5. den zjištění důvodů k reklamaci uvedených pod písmenem d).
 4. Lhůta pro uplatnění reklamace uplyne:
  1. po 20 dnech ode dne uvedeného v odst. 3 písm. e).
  2. po 60 dnech ode dne uvedeného v odst. 3 písm. d).
 5. Posouzení reklamace proběhne do 30 dnů ode dne uplatnění řádného uplatnění reklamace.
 6. Poskytovatel služeb poskytne Příjemci služeb informace o vyřízení reklamace na e-mailovou adresu přiřazenou k Profilu Příjemce služeb nebo prostřednictvím Webu, zejména Profilu.

§ 10 VÝJIMKY

 1. Poskytovatel služeb je povinen k náhradě újmy způsobené Příjemci služeb úmyslným zaviněním. Jakákoli jiná povinnost Poskytovatele služeb k náhradě újmy vůči Příjemci služeb (včetně ušlého zisku) je vyloučena.
 2. Příjemce služeb jako správce osobních údajů zadaných do Systému, s výjimkou údajů, jejichž správcem je Poskytovatel služeb, je odpovědný za vytváření a ukládání záložních kopií těchto údajů, jakož i dalšího jím zadaného obsahu.
 3. Poskytovatel služeb si vyhrazuje, že může dojít k přerušení nebo narušení poskytování elektronických služeb a zpřístupnění Webu, včetně Systému, způsobené úpravami, opravami, modernizací, rozšířením nebo údržbou ICT systému nebo softwaru Poskytovatele služeb, jenž má význam pro fungování Služeb.
 4. Poskytovatel služeb je povinen vynaložit veškeré spravedlivě očekávatelné úsilí k minimalizaci negativních dopadů technických problémů a k minimalizaci omezení technických přestávek na přístup Příjemců služeb ke Službám.
 5. Poskytovatel služeb je oprávněn používat název, adresu internetových stránek a logotyp Příjemce služeb na svých webových stránkách a ve svých propagačních materiálech za účelem označení, že Příjemce služeb používá nebo používal Služby, ledaže s tím Příjemce služeb projeví výslovný nesouhlas.
 6. Za účelem rozvoje a zlepšování kvality poskytovaných Služeb, včetně Systému, je Poskytovatel služeb oprávněn používat údaje související se zpracováním objednávek Příjemci služeb využívajícími Systém (např. týkající se počtu produktů, transakcí a zákazníků), s výjimkou osobních údajů Příjemců služeb, k provádění analýz.
 7. Poskytovatel služeb je oprávněn zveřejnit výsledky analýz, uvedených v § 10 odst. 6 Pravidel, ale pouze v podobě souhrnných zpráv týkajících se Příjemců služeb a způsobem, který příjemcům těchto analýz znemožní přiřadit údaje jednotlivým Příjemcům služeb.

§ 11 OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správcem osobních údajů Příjemce služeb, poskytnutých během používání Webu, je Poskytovatel služeb.
 2. Správcem osobních údajů jiných osob než Příjemce služeb, které poskytl Příjemce služeb v souvislosti s používáním Webu, je Příjemce služeb. Zpracování údajů týkajících se jiných osob, než je Příjemce služeb, Poskytovatelem služeb je založeno na Smlouvě o svěření zpracování údajů, která tvoří přílohu 2 Pravidel.
 3. Osobní údaje Příjemce služeb jsou zpracovávány zejména na základě Smlouvy a za účelem jejího plnění v souladu se zásadami stanovenými v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“). Podrobné informace o zpracování údajů Poskytovatelem služeb jsou obsaženy v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na Webu.

§ 12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pravidla jsou k dispozici v polštině, češtině, angličtině, němčině a rumunštině.
 2. Poskytovatel služeb má právo měnit tato Pravidla za podmínek stanovených v tomto odstavci.
 3. Poskytovatel služeb bude Příjemce služeb informovat o navrhovaných změnách nejpozději 14 dní před vstupem změn v účinnost zasláním e-mailu na e-mailovou adresu přiřazenou k Profilu Příjemce služeb.
 4. Nesdělí-li Příjemce služeb nesouhlas s navrhovanými změnami a s dalším využíváním Služeb, přestože byl o změnách smluvních podmínek informován, má se za to, že se změnami souhlasí.
 5. Příjemce služeb je do doby účinnosti změn Pravidel oprávněn ukončit Smlouvu s účinností ke konci doby účinnosti stávajícího znění Pravidel.
 6. Jestliže Příjemce služeb Smlouvu nevypoví, avšak vysloví nesouhlas s navrhovanými změnami, má se za to, že došlo k uzavření dohody o ukončení Smlouvy a k zániku smluvního vztahu dle Smlouvy dojde ke dni předcházejícímu dni účinnosti změn Pravidel.
 7. Rozhodným právem pro závazky založené Smlouvou vč. Pravidel je polské právo. Veškeré spory vyplývající z tohoto smluvního vztahu budou řešeny před obecným soudem dle sídla Poskytovatele služeb, na základě ustanovení polského práva.

Příloha 1: Technická specifikace

 1. V rámci Služeb BaseLinker.com je možné spravovat internetový prodej prostřednictvím:
  1. přístupu do panelu prodejce dostupného na internetové adrese uvedené v Objednávce,
  2. možnosti přenášet produkty mezi sdílenými rozhraními (např. převod produktů z databáze internetového obchodu na aukční platformy Allegro, eBay),
  3. správy produktů ve skladu produktů BaseLinker (individuální sklad pro každého Příjemce služeb),
  4. stahováním objednávek z různých prodejních kanálů a jejich zpracováním v panelu prodejce a Správci objednávek.
 2. K používání služeb BaseLinker.com jsou vyžadovány následující technické požadavky:
  1. počítačové vybavení a stabilní připojení k síti Internetu,
  2. moderní internetový prohlížeč: např. Internet Explorer verze 11.0 nebo novější s povoleným JavaScriptem a podporou cookies nebo Mozilla Firefox verze 50.0 nebo novější s povoleným JavaScriptem a podporou cookies, Google Chrome verze 50 nebo novější s povoleným JavaScriptem a podporou cookies.
 3. Služba nemusí být dostupná na mobilních zařízeních. Je nutné použít moderní internetový prohlížeč popsaný v bodě 2a této specifikace.

Příloha 2: Smlouva o pověření zpracováním osobních údajů

Smlouva o pověření zpracováním osobních údajů
("Smlouva")

uzavřená mezi:
Příjemcem služby BaseLinker.com
dále jen „Správce“

a

BaseLinker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Vratislavi (50-062), Plac Solny 15, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku [KRS] vedeném Okresním soudem Wrocław-Fabryczna ve Vratislavi, 6. obchodní divize národní soudní rejstřík (KRS) pod číslem KRS; 0000795513, číslo NIP: 8971868567, číslo REGON: 38390771400000, e-mail: bok@baselinker.com,

Poskytovatele služeb dostupné na adrese BaseLinker.com
dále jen „Zpracovatel“,

dále jen „Strany“

v souvislosti se smlouvou o poskytování Služeb uzavřenou mezi Stranami prostřednictvím Webu BaseLinker.com, která spočívá především v podpoře Správce při správě prodeje (dále jen „Hlavní smlouva“)

§ 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), v souvislosti s osobními údaji získanými prostřednictvím webu BaseLinker.com (dále jen „Údaje“), zejména osobních údajů svých zákazníků.
 2. Správce na základě této smlouvy, tj. za podmínek a v rozsahu v ní uvedených, pověřuje
 3. Zpracovatele zpracovávání Údajů a Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Údaje v mezích stanovených ve Smlouvě a obecně závazných právních předpisech.
 4. Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě zdokumentované žádosti Správce, případně na základě dalších právních důvodů dle čl. 6 GDPR.

§ 2 ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

 1. Zpracování údajů Zpracovatelem bude probíhat pouze v souvislosti s plněním Hlavní smlouvy.
 2. Na základě Smlouvy bude Zpracovatel zpracovávat tzv. obecné osobní údaje, a nikoli zvláštní kategorie osobních údajů, jejichž zpracování rovněž může podléhat dalším právním předpisům.
 3. V rámci plnění Smlouvy Zpracovatelem budou Údaje zadané Správcem do systému zpřístupněného Zpracovatelem zpracovány v rámci služby BaseLinker.com související se správou prodeje prováděného Správcem. Zpracovatel bude zpracovávat údaje zaměstnanců Správce, jakož i údaje zákazníků Správce, zejména jména a příjmení zákazníků, adresy bydliště / dodávky zboží, telefonní čísla, e-mailové adresy a informace o objednávkách zadaných těmito zákazníky.

§ 3 PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY

 1. Zpracovatel se zavazuje zajistit, že osoby jím pověřené ke zpracování budou povinny zachovávat jejich důvěrnost nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost zachovávat jejich důvěrnost, a dále že budou tyto Údaje zpracovávat pouze v rámci pokynů Zpracovatele a k účelům, k nimž je oprávněn Údaje zpracovávat Zpracovatel.
 2. Zpracovatel přijímá veškerá opatření vyžadovaná příslušnými právními předpisy, zejména podle čl. 32 GDPR, v souvislosti s nimiž Zpracovatel zavádí vhodná technická a organizační opatření s přihlédnutím ke stavu technických znalostí, nákladům na implementaci a povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování, a to na bezpečnostní úrovni odpovídající potenciálním rizikům porušení práv nebo svobody fyzických osob, tak, aby v každém jednotlivém případě byla zajištěna řádná úroveň bezpečnosti odpovídající pravděpodobnosti a závažnosti tohoto rizika.
 3. Správce prohlašuje, že mu svědčí právní důvody ke zpracování Údajů dle čl. 6 GDPR jím zadaných do systému BaseLinker.com a svěřením Údajů Zpracovateli nedochází k porušení práv třetích osob.

§ 4 SPOLUPRÁCE STRAN

 1. S přihlédnutím k povaze zpracování se Zpracovatel zavazuje v maximální možné míře pomáhat Správci splnit povinnost odpovědět na žádost subjektu údajů při výkonu jeho práv podle kapitoly III. GDPR.
 2. S přihlédnutím k povaze zpracování a informacím, které má Zpracovatel k dispozici, pomáhá Zpracovatel Správci plnit povinnosti stanovené v čl. 32–36 GDPR.
 3. Zpracovatel poskytuje Správci všechny informace nezbytné k prokázání splnění s povinností uvedených v čl. 28 GDPR a umožňuje Správci nebo auditorovi pověřenému Správcem provádět audity, včetně inspekcí po upřesnění a odsouhlasení termínu mezi Stranami. Všechny kontroly budou probíhat během pracovní doby Zpracovatele a za přítomnosti Zpracovatele.
 4. V souvislosti s povinností stanovenou v § 3 této Smlouvy a v souladu s čl. 28 GDPR, Zpracovatel neprodleně informuje Správce, pokud podle jeho názoru pokyn, který mu byl dán, představuje porušení GDPR nebo jiných ustanovení práva Evropské unie nebo příslušných obecně platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů..

§ 5 SVĚŘENÍ ÚDAJŮ

 1. Zpracovatel dodržuje podmínky využívání služeb jiného zpracovatele vyplývající z platných právních předpisů. Ke svěření údajů dochází na základě příslušné smlouvy nebo jiného právního nástroje, který se řídí právem Evropské unie nebo právem členského státu EU.
 2. V případě svěření zpracování údajů Zpracovatelem jinému subjektu („Další Zpracovatel“) bude tento subjekt vázán stejnými povinnostmi v oblasti ochrany údajů jako ve smlouvě nebo v jiném právním jednání uzavřeném mezi Správcem a Zpracovatelem, zejména pak povinností poskytnout dostatečné záruky pro provedení vhodných technických a organizačních opatření, aby zpracování bylo v souladu s platnými právními předpisy, zejména s požadavky vyplývajícími z GDPR.
 3. Zpracovatel k okamžiku uzavření Smlouvy využívá služby jiného zpracovatelského subjektu, tj.:
  1. OVH Sp. z o.o. se sídlem ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław, Polsko NIP: 8992520556 REGON: 933029040
  2. Bezpieczna Firma Sp. z o.o. ul. Traktorowa 126 /104 91-116 Łódź NIP: 9471998296 REGON: 381249141
  3. Amazon Web Services EMEA SARL 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg: B186284 identifikační číslo pro účely DPH v Polsku: NIP 1080022032 (společnost působící prostřednictvím pobočky v Polsku: Amazon Web Services EMEA SARL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Generation Park Z, 9th Floor, ul. Towarowa 28, 00-839, Warszawa, REGON: 368590172, NIP: PL108002203)
  4. Hostersi Sp. z o.o. ul. PCK 26A 44-200 Rybnik NIP: 6423007308 REGON: 240692928
  5. dceřiné společnosti Zpracovatele v jiných zemích
  6. třetí strany spolupracující se zpracovateli na základě občanskoprávních smluv, které podporují probíhající obchodní činnost Zpracovatele.

  § 6 UKONČENÍ SMLOUVY

  1. Tato Smlouva bude ukončena s ukončením Hlavní smlouvy.
  2. Na záležitosti, na které se tato Smlouva nevztahuje, se použijí Pravidla Webu baselinker.com, která jsou k dispozici na Webu, a příslušné platné a účinné právní předpisy polského práva.
  3. Po ukončení Smlouvy Zpracovatel v závislosti na rozhodnutí Správce odstraní osobní údaje zpracované na základě Smlouvy nebo vrátí veškeré osobní údaje Správci, pokud příslušné předpisy (evropské nebo národní) nevyžadují povinnost uchování osobní údaje uchovávat.

Testujte všechny systémové integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů