Informační doložka společnosti BaseLinker s.r.o. - obchodní sdělení

V souladu s čl. 13 a čl. 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) bychom Vás rádi informovali, že:
 1. Správcem Vašich osobních údajů je BaseLinker s.r.o., IČO 11963417, se sídlem Trojanova 2022/12, 120 00 Praha 2 - Nové Město (dále jen „Správce“).
 2. V případě jakýchkoliv pochybností souvisejících se zpracováním Vašich údajů nás prosím neváhejte kontaktovat na: privacy@baselinker.com nebo písemně na adresu sídla Správce.
 3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro následující účely:
  • zasílání našich obchodních sdělení týkajících se nabídky produktů a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném a účinném znění.
  • za účelem zařazení do databáze a pro další reklamní a marketingové účely, tj. zejména nabízení produktů a služeb, a pro účely zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky v souladu s platným zákonem č. 480/2004 Sb., a v souladu s požadavky GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
  • pro účely uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údajů – pokud byly takové souhlasy vyjádřeny (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
  • za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména zákonů upravujících obchodní komunikaci, telekomunikační právo a poskytování elektronických služeb (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
 4. Pokud jsme nezískali osobní údaje přímo od Vás, je jejich zdrojem subjekt, který měl Váš souhlas s jejich zpřístupněním Správci, případně jiný platný právní důvod. Získané osobní údaje v tomto případě zahrnují údaje nezbytné k provádění daného typu marketingových aktivit (typicky jméno, příjmení, e-mailová adresa) a o takovém subjektu a kategoriích vás budeme informovat při první komunikaci s Vámi.
 5. Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo Evropský hospodářský prostor.
 6. Příjemci Vašich osobních údajů mohou být:
  • Společnosti provádějící marketingové aktivity.
  • Společnosti, které poskytují služby nebo poskytují IT řešení.
 7. Vaše osobní údaje budou uloženy, dokud neodvoláte svůj souhlas nebo nevznesete námitku proti zpracování, tj. nesdělíte nám jakýmkoli způsobem, že s námi nechcete zůstat v kontaktu a dostávat informace o našich nabídkách. Po odvolání souhlasu nebo vznesení námitky mohou být osobní údaje uchovávány pro účely prokázání správnosti plnění zákonných povinností Správce a případně hájení souvisejících nároků.
 8. V případech stanovených zákonem máte právo:
  • souhlas kdykoli odvolat. Pokud si přejete odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vaši emailovou adresu, můžete tak učinit zde nebo nás kontaktovat na emailové adrese: privacy@baselinker.com,
  • právo na přístup k Vašim osobním údajům a obdržení jejich kopie,
  • právo na opravu (opravu) Vašich osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost údajů – pokud je právním základem jejich zpracování souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) nebo smlouva (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
  • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů – pokud je právním základem jejich zpracování oprávněný zájem (GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f)).
  V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obraťte na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 9. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
 10. Vaše údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování, které má právní účinky nebo podobně významný dopad.

Testujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů