Uwaga – dział 'Kontrola magazynu' znajduje się jeszcze w fazie testów (beta).

 

Przedsiębiorcy w pewnych (określonych prawem) sytuacjach zobligowani są do prowadzenia dokumentacji magazynowej. Oznacza to, iż każda zmiana magazynowa np. wydanie produktu, przyjęcie nowej partii na magazyn, przesunięcie produktów między różnymi magazynami – powinna być odpowiednio udokumentowana.

 

W większości przypadków przepisy te nie mają zastosowania do mikroprzedsiębiorców, na których nałożony został jedynie obowiązek stworzenia przynajmniej raz w roku spisu z natury (remanentu).

 

W przypadku przedsiębiorców zobligowanych do prowadzenia zaawansowanej gospodarki magazynowej BaseLinker przygotował moduł Dokumenty magazynowe – ścisła kontrola, który włączysz w ustawieniach danego Katalogu (Produkty → Ustawienia → Katalogi → Edytuj katalog → Dokumenty magazynowe – ścisła kontrola).

 

 

Opcję tę należy włączyć dla każdego Katalogu osobno. 

 

Oznacza to, iż w ramach Managera Produktów systemu BaseLinker możesz utworzyć kilka katalogów, a przykładowo tylko jeden z nich będzie mieć włączoną opcję ścisłej kontroli stanów magazynowych.

 

Włączenie obsługi dokumentów magazynowych włącza następujące dodatkowe funkcje:

 • Blokada ręcznej zmiany stanów magazynowych – zmiana stanu magazynowego produktu nastąpi tylko na skutek utworzenia właściwego dokumentu (na przykład PZ – przyjęcie zewnętrzne, WZ – wydanie na zewnątrz itp.);
 • Blokada podłączenia do katalogu magazynów zewnętrznych (zawierających stan ze sklepów/hurtowni) oraz magazynów z edycją stanów dostępną tylko przez API – jak wspomniano wyżej – zmiana stanu następuje tylko na skutek utworzenia właściwego dokumentu;
 • Pilnowanie unikalności SKU produktów – oznacza to, iż w jednym Katalogu nie mogą znajdować się dwa produkty / zestawy o takim samym SKU;
 • Obsługa dokumentów magazynowych – m.in. odblokowana zostanie zakładka Produkty → Kontrola magazynu → Dokumenty magazynowe, na liście produktów z poziomu menu kontekstowego widoczna będzie pozycja ‘Dokumenty’ – szczegółowe informacje znajdują się w dalszej części tej instrukcji.

 

Dokumenty magazynowe

Po włączeniu modułu ścisłej kontroli magazynowej (Produkty → Ustawienia → Katalogi → Edytuj katalog → Dokumenty magazynowe – ścisła kontrola), w panelu odblokowana zostanie zakładka Dokumenty magazynowe.

 

 

 

 

Od tego momentu każda zmiana magazynowa może zostać wywołana jedynie przez wystawiony dokument – nie możesz już zmieniać stanów ręcznie z poziomu listy produktów lub poprzez API.

 

Dokumenty magazynowe pozwalają prowadzić dokładniejszą kontrolę stanów magazynowych. Dzięki ich zastosowaniu każdy ruch magazynowy jest śledzony.

 

Dokumenty najczęściej tworzone są automatycznie z poziomu zamówienia (WZ) lub przy dostawach (PZ). Istnieje możliwość także ręcznego dodania dokumentów w specyficznych sytuacjach.

 

Typy dokumentów

BaseLinker obsługuje następujące typy dokumentów:

 • WZ – wydanie na zewnątrz – dokument wystawiany np. w momencie wydania sprzedanego produktu;
 • PZ – przyjęcie zewnętrzne – dokument wystawiany np. w momencie przyjęcia na magazyn nowej partii towarów od dostawcy;
 • RW – rozchód wewnętrzny – dokument wystawiany np. gdy inwentaryzacja wykaże brak na magazynie;
 • PW – przyjęcie wewnętrzne – dokument wystawiany np. gdy przy inwentaryzacji odnalezione zostaną dodatkowe sztuki danego produktu;
 • MM – przesunięcie międzymagazynowe – dokument wystawiany np. gdy produkty przesyłane są z jednego magazynu przedsiębiorcy do drugiego;
 • Bilans otwarcia – dokument przedstawiający spis produktów.

 

Każdy taki dokument tworzony jest w ramach danej serii numeracji.

 

Zwróć uwagę na to, iż BaseLinker tworzy po jednej serii numeracji dla danego typu dokumentu (WZ, PZ) w ramach danego magazynu (dla każdego magazynu system tworzy osobne serie).

 

 

Innymi słowy – każdy dokument jest jednoznacznie powiązany z magazynem (każdy magazyn ma po jednej serii numeracji dla danego typu dokumentu). 

 

Nie jest możliwe tworzenie własnych serii numeracji.

 

Waluta

Waluta w pozycjach dokumentów magazynowych zawsze jest zgodna z walutą konta. W przypadku zmiany waluty konta, te wartości nie są przeliczane.

 

Istotne jest, by wybrać odpowiednią walutę konta (Moje Konto Ustawienia regionalne Waluta) przed włączeniem funkcji dokumentów magazynowych

 

Ręczne tworzenie dokumentów

Aby ręcznie utworzyć dokument magazynowy przejdź do zakładki Produkty → Kontrola magazynu → Dokumenty magazynowe i wybierz zielony przycisk Utwórz dokument.

 

 

Zwróć uwagę na to, iż dokumenty typu WZ tworzone są automatycznie w momencie oznaczenia zamówienia jako zrealizowanego.

 

Wszystkie tworzone dokumenty widoczne są w dolnej części ekranu. BaseLinker pozwala również na wyszukiwanie określonych dokumentów za pomocą filtra Wyszukiwanie zaawansowane.

 

Formularz dokumentu

Formularz zawiera trzy zakładki:

 • Dokument – tutaj znajdują się takie informacje jak magazyn, seria numeracji, numer, miesiąc i rok, data wystawienia dokumentu, data przyjęcia / wydania towaru, numer faktury kosztowej, sprzedawca;
 • Pozycje – informacje o produktach, których dotyczy dany dokumenty;
 • Notatki – w tym miejscu możesz dodać notatki dotyczące danego dokumentu.

 

Automatyczne tworzenie dokumentów

Choć BaseLinker umożliwia ręczne tworzenie dokumentów magazynowych, to jednak najczęściej tworzone są one automatycznie. Ma to miejsce w następujących przypadkach:

 • WZ – wydanie na zewnątrz – tworzony jest w w momencie oznaczenia zamówienia jako zrealizowane;
 • PZ – przyjęcie zewnętrzne – tworzony jest w momencie, gdy w sekcji Produkty → Kontrola magazynu → Dostawy dana dostawa zmieni status na ‘przyjęte’ lub ‘przyjęte niepełne’;
 • PW – przyjęcie wewnętrzne oraz RW – rozchód wewnętrzny – tworzone są w momencie edycji stanu produktu w zamówieniu;
 • Bilans otwarcia – tworzony jest automatycznie w momencie włączenia opcji ścisłej kontroli magazynu.

 

Realizacja zamówienia

Dokument magazynowy WZ – wydanie na zewnątrz generuje się w momencie oznaczenia zamówienia jako zrealizowane.

To kiedy jest zamówienie oznaczane jako zrealizowane jest ustawiane w dziale Zamówienia → Ustawienia → Przetwarzanie zamówień.

 

 

Domyślnie dzieje się to w momencie potwierdzenia zamówienia.

 

Akceptacja dostawy

Dokument PZ – przyjęcie zewnętrzne – tworzony jest w momencie akceptacji dostawy. 

 

 

Tzn. gdy w sekcji Produkty → Kontrola magazynu → Dostawy dana dostawa zmieni status na ‘przyjęte’ lub ‘przyjęte niepełne’.

 

 

Edycja produktu w zamówieniu

Przy włączonej ścisłej kontroli magazynowej edycja stanu bezpośrednio w zamówieniu automatycznie generuje dokumenty PW – przyjęcie wewnętrzne lub RW – rozchód wewnętrzny.

 

 

Dokumenty te będą widoczne w dziale Produkty → Kontrola magazynu → Dokumenty magazynowe wraz z adnotacją, do którego zamówienia zostały wystawione.

 

 

Zwróć uwagę na to, iż BaseLinker tworzy nowe dokumenty – nie modyfikuje istniejącego dokumentu WZ.

 

Dokumenty przypisane do produktu

W zakładce Produkty → Lista produktów możesz przejść do menu kontekstowego Dokumenty.

 

 

W tym miejscu widoczne są wszystkie dokumenty wystawione dla tego konkretnego produktu.

 

Rejestr dokumentów

Rejestr dokumentów wygenerujesz w zakładce Produkty → Kontrola magazynu → Rejestr dokumentów.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy