Powrót do Pomocy

Akcje automatycznie – zdarzenia systemowe

BaseLinker udostępnia kilkanaście typów akcji, które mogą zostać wywołane dla zamówień przez:

 

 • zdarzenia własne (wywołane przez użytkownika poprzez zeskanowanie kodu, skrót klawiaturowy lub naciśnięcie przycisku),
 • zdarzenia systemowe (np. pobranie zamówienia, opłacenie zamówienia).

Poniżej omawiamy poszczególne grupy zdarzeń systemowych.

 

Zamówienia

Pobrano zamówienie. Akcja wywołana zostanie w momencie pobrania zamówienia.

 

 

 

Zwróć uwagę na to, iż:

 • w tym momencie jeszcze nie jest to zamówienie opłacone, ani zamówienie z FODem (brakuje właściwych danych adresowych w przypadku Allegro/eBay),
 • może zostać wywołane w przypadku pobrania zamówienia z danego marketplace za pomocą integracji lub poprzez API,
 • ręczne dodanie zamówienia nie jest zdarzeniem 'Pobrano zamówienie'. Dla ręcznie dodanych zamówień należy wybrac inne zdarzenie np. Ustawiono status, a następnie po wpisaniu wszystkich danych ręcznie zmienić status zamówienia (lub stworzyć zdarzenie własne).

 

Zamówienie zostało opłacone. Akcja zostanie wywołana w momencie opłacenia zamówienia.

 

 

 

 

 

Zwróć uwagę na to, iż:

 • akcja nie wykona się, jeżeli zamówienie zostało opłacone tylko częściowo,
 • dla zamówień oznaczanych jako opłacone za pomocą opcji Import przelewów i pobrań podobna akcja również się wywoła. Jeżeli np. zrealizowane już zamówienie pobraniowe nie ma być przeniesione ponownie do statusu "Do wysłania" należy do akcji dodać warunek "Pobranie: NIE" aby działała ona tylko dla zamówień niepobraniowych.

 

Pobrano formularz dostawy (Allegro / eBay). Akcja wywołana zostanie w momencie pobrania FODu Allegro lub eBay.

 

 

Zwróć uwagę na to, iż:

 • w przypadku zamówień Allegro FOD zawiera pełne dane o zamówieniu (m. in. płatność). Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Zamówienia Allegro (Nowe API).
 • w przypadku zamówień eBay FOD nie zawiera informacji o płatności. Dlatego też do statusu 'Do realizacji' warto automatycznie przenosić tylko zamówienia z dodatkowym warunkem 'Pobranie:Tak', a pozostałe zamówienia eBay – w momencie zarejestrowania płatności.

 

 

Statusy

Ustawiono status. Akcja wywołana zostanie, kiedy dla zamówienia ustawiony zostanie odpowiedni status (ręcznie albo za pomocą innej akcji automatycznej).

 

 

Zwróć uwagę na to, iż:

 • nie rekomendujemy łączenia tej akcji z warunkiem 'W statusie określoną ilość dni'. Aby taka kombinacja wywołała daną akcję, zamówienie musiałoby przebywać w pierwszym statusie X dni i dokładnie w danym dniu zmienić status na inny.

 

W statusie określoną ilość dni. Akcja wywołana zostanie, jeżeli zamówienie jest w określonym statusie wybraną liczbę dni.

 

 

Zwróć uwagę na to, iż:

 • system codziennie ok. godziny 20 sprawdza wszystkie zamówienia i wywołuje akcje tylko dla tych, które są w danym statusie od X dni.
 • jeżeli zamówienie trafi do statusu X o godzinie 21, to następnego dnia przy sprawdzaniu o godz. 20 dane zamówienie będzie w statusie mniej niż 24h (w związku z tym np. dnia akcja od 1 dnia się nie wykona bo zamówienie nie będzie w statusie pełną dobę),
 • akcja wykona się dla zamówień, które są w danym statusie dokładnie X dni. Jeżeli zamówienie w danym statusie znajduje się dłużej niż X – akcja nie wywoła się.

 

Przesyłki

Utworzono przesyłkę. Akcja wykona się w momencie wygenerowania przesyłki (ręcznie lub za pomocą akcji automatycznych).

 

 

Zwróć uwagę na to, iż:

 • akcja zostanie wywołana również w momencie, gdy numer przesyłki zostanie wprowadzony do zamówienia ręcznie, zgodnie z instrukcją Nadawanie paczek.

 

Usunięto przesyłkę. Akcja wykona się w momencie ręcznego usunięcia przesyłki w zamówieniu. Opcja ta przydatna może być np. do wysyłania powiadomień o usuniętych przesyłkach.

 

Zmieniono status przesyłki u kuriera. Akcja wykona się, jeżeli status przesyłki został zmieniony u kuriera.

 

Zwróć uwagę na to, iż:

 • Opcja ta dostępna jest dla tych integracji kurierskich, których API umożliwia śledzenie statusów – taka informacja widoczna jest w tabeli integracji.

 

 

 • Opcja nie jest dostępna dla przesyłek nadanych poza systemem BaseLinker i następnie wprowadzonych ręcznie zgodnie z instrukcją Nadawanie paczek.
 • BaseLinker pobiera takie statusu co 4 godziny ( przy czym nie mamy wpływu na to, kiedy status zmieni się w systemie kuriera),
 • W systemie istnieje ponad 50 integracji kurierskich, a każdy kurier ma inne statusy – dlatego też, aby zachować przejrzystość, wszystkie te statusy zmapowane zostały w panelu w kilka podstawowych typów.
 • Status przesyłki można sprawdzić również na karcie zamówienia.
Dokumenty

BaseLinker może wykonać określony typ akcji w momencie wystawienia dokumentu sprzedażowego. W systemie dostępne są następujące typy zdarzeń:

 • Wystawiono fakturę
 • Wystawiono fakturę pro forma
 • Wystawiono korektę do faktury
 • Wystawiono paragon
 • Przekazano fakturę do zewnętrznego systemu
 • Wgrano PDF z fakturą (API)

 

 

Zwróć uwagę na to, iż:

 • Zdarzenie 'Wystawiono korektę' nie powinno być stosowane do wysyłki wiadomości E-mail, ponieważ trudno ocenić, w którym momencie wiadomość miałaby być wysłana (po której edycji faktury). Do wysyłki faktur w wiadomości e-mail zalecamy utworzenie zdarzenia własnego.
 • Jeżeli włączona jest opcja 'Wyświetlaj klientowi fakturę X zamiast BaseLinkera', to przy konstrukcji akcji automatycznej warto skorzystać z opcji 'Przerwij po błędzie'.

 

Zamówienia – pozostałe

Przekazano zamówienie do sklepu. Akcja wywołana zostanie w momencie przekazania zamówienia do sklepu.

 

Przekazano zamówienie do hurtowni. Akcja wywołana zostanie w momencie przekazania zamówienia do hurtowni.

 

 

Zwróć uwagę na to, iż:

 • Opcja przekazywania zamówień do hurtowni dostępna jest dla wybranych integracji (oznaczonych ikonką ciężarówki).

 

 

Zamówienie istnieje określoną ilość dni. Akcja wywołana zostanie po upływie określonej liczby dni od momentu pobrania zamówienia do systemu.

 

 

Zwróć uwagę na to, iż:

 • system codziennie ok. godziny 20 sprawdza wszystkie zamówienia i wywołuje akcje tylko dla tych, które zostały pobrane do systemu X dni wcześniej.
 • jeżeli zamówienie zostanie pobrane o godzinie 21, to następnego dnia przy sprawdzaniu o godz. 20 dane zamówienie będzie w systemie mniej niż 24h (w związku z tym np. dnia akcja od 1 dnia się nie wykona bo zamówienie nie będzie w panelu pełną dobę),
 • akcja wykona się dla zamówień, które są w systemie dokładnie X dni. Jeżeli zamówienie znajduje się w systemie dłużej niż X – akcja nie wywoła się.

 

Otrzymano niepoprawną wpłatę za zamówienie. Akcja wywołana zostanie, jeżeli dla zamówienia system pobierze niepoprawną wpłatę.

 

Zwróć uwagę na to, iż:

 • Może do być zarówno nadpłata, jak i opłacenie tylko części zamówienia.

 

Usunięto zamówienie. Akcja wywołana zostanie w momencie, gdy użytkownik usunie zamówienie. Może to zrobić z poziomu listy zamówień Akcje  → Usuń zamówienie lub z poziomu Karty zamówienia.

 

 

Połączono zamówienie. Akcja wywołana zostanie w momencie połączenia kilku zamówień. Można to zrobić z poziomu listy zamówień Akcje  → Połącz zamówienie.

 

Edytowano dane. Akcja wywołana zostanie w momencie edycji danych w zamówieniu.

 

Dane które brane są pod uwagę pochodzą z poniższych sekcji z karty zamówienia. Należy więc pamiętać, że np. edycja kwoty nie wykona żądanej akcji.

 

 

Wiadomość od klienta w formularzu. Akcja wywołana zostanie w momencie, gdy klient prześle wiadomość za pomocą strony informacyjnej o zamówieniu.

 

 

 

Produkty

BaseLinker może wykonać określony typ akcji w momencie, gdy użytkownik dokona pewnych zmian w zamówieniu. W systemie dostępne są następujące typy zdarzeń:

 • Dodano produkt
 • Usunięto produkt
 • Edytowano produkt

 

Asystent Pakowania
 • Zebrano produkty zamówienia. Akcja wywołana zostanie w momencie oznaczenia wszystkich produktów w danym zamówieniu jako zebrane. Takie zamówienia można np. przenieść do osobnego statusu 'Zebrane'.
 • Spakowano zamówienie. Akcja wywołana zostanie w momencie oznaczenia wszystkich produktów w danym zamówieniu jako spakowane. Dla takich zamówień można automatycznie nadać przesyłkę, wydrukować etykietę i np. zmienić status.
 • Wykonano zdjęcie produktów. Akcja wywołana zostanie w momencie wykonania zdjęcia w module Asystent Pakowania. Dla takich zamówień można np. wysłać do klienta zdjęcie spakowanej przesyłki.

 

Marketplace
 • Amazon – otrzymano informację o FBA. Akcja zostanie wywołana w momencie, gdy BaseLinker pobierze informację o tym, iż w ramach FBA Amazon realizuje dane zamówienie. Takie zamówienie można np. przenieść do osobnego statusu lub automatycznie wystawić fakturę.
 • Amazon – zarejestrowano zwrot FBA. Akcja zostanie wywołana w momencie, gdy klient zwróci produkt do magazynu Amazon, a BaseLinker pobierze taką inforację. Takie zamówienie można np. przenieść do osobnego statusu lub automatycznie wystawić korektę.
 • Allegro, Amazon, eBay, eMag – anulowano zamówienie. Zdarzenie to można wykorzystać np. aby przenosić anulowane zamówienia Allegro do osobnego statusu. Zamówienia Allegro.

 

 

Zdarzenia własne

Obok zdarzeń systemowych akcje można wywołać również przez zdarzenia własne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w artykule Akcje automatyczne – zdarzenia własne.

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy