Testuj przez 14 dni bez żadnych zobowiązań Zarejestruj się!

Regulamin usługi

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia usług za pomocą strony Baselinker.com. Stanowi on uszczegółowienie postanowień Umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

§ 2 Definicje umowne

 1. Regulamin – Regulamin świadczenia Usług, wydany na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204), dostępny bezpłatnie na stronach http://www.baselinker.com
 2. Cennik – wykaz Usług uwzględniający rodzaj i wysokość związanych z nimi opłat, opublikowany na stronie http://www.baselinker.com. Cennik stanowi integralną część Regulaminu.
 3. Specyfikacja Usług – zestawienie danych technicznych umożliwiających korzystanie z Usługi. Specyfikacja Usługi stanowi integralną część Regulaminu.
 4. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – pisemna umowa, której przedmiotem jest przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik do Regulaminu. Umowa ta stanowi integralną część Regulaminu i jest akceptowana przez użytkownika razem z niniejszym regulaminem w momencie rozpoczęcia korzystania z Usługi.
 5. Usługodawca – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu, tj. Sever - Sewer Skrzypiński, ul. Obornicka 14/7, 51-113 Wrocław, NIP: 8951916211, REGON: 022074760, e-mail: info@baselinker.com
 6. Usługobiorca, Użytkownik – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzystająca z Usług Usługodawcy w okresie testowym, lub która zawiera lub zawarła Umowę o świadczenie usług z Usługodawcą.
 7. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy obejmujące w szczególności udostępnienie oprogramowania w modelu SaaS (Software as a Service) służącego do obsługi sprzedaży internetowej z różnych kanałów sprzedaży wraz z zapewnieniem jego funkcjonowania na serwerze i świadczeniem pomocy technicznej.
 8. Zamówienie – czynność Usługobiorcy obejmująca wypełnienie pisemnego formularza zamówienia z jednoczesnym zaznajomieniem się i akceptacją treści Regulaminu (wraz z załącznikami), na zasadach w nim określonych.
 9. Okres Karencji – czas, w którym Usługodawca umożliwia przywrócenie Usługi z zachowaniem konfiguracji i danych udostępnionych uprzednio przez Usługobiorcę. Usługodawca zastrzega, iż w okresie karencji następuje ograniczenie, zawieszenie lub wyłączenie świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i nie ponosi on odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z tego tytułu. Okres karencji wynosi 7 dni, chyba że Cennik, Specyfikacja Usług lub wyraźne postanowienia Stron stanowią inaczej. Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za trwałe usunięcie wszystkich danych Usługobiorcy, które zostanie dokonane po upływie okresu karencji.
 10. Kanał sprzedaży – źródła pozyskiwania klientów i zamówień, w tym sklepy internetowe, serwisy aukcyjne, agregatory produktów jak również zamówienia składane osobiście lub telefonicznie.
 11. Panel Sprzedawcy - część Usługi dostępna dla Usługobiorcy. Dostępna jest po autoryzacji użytkownika i umożliwiająca zarządzanie sprzedażą, produktami oraz kontem użytkownika. Zawiera w sobie również część systemu nazwaną "Managerem zamówień".
 12. Ochrona danych osobowych – procedura ochrony danych osobowych klientów indywidualnych (osób fizycznych) obsługiwanych w ramach Panelu Sprzedawcy prowadzonego przez Usługobiorcę, w ramach usług oferowanych przez Usługodawcę.
 13. Opieka techniczna – działania podejmowane przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy mające na celu rozwiązanie problemów technicznych pojawiających się w związku z korzystaniem z Usług.


§ 3 Ochrona danych osobowych

 1. Dostawca Usług jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Dostawcę Usługw związku ze świadczeniem Usług.
 3. Dostawca Usług może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, ponadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika natychmiastowo rozwiązuje Umowę o świadczenie Usług, lecz poza terminem niesie skutki, jak rozwiązanie za wypowiedzeniem Umowy o świadczenie Usług przez Użytkownika.
 5. Usługodawca jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę


§ 4 Umowa o świadczenie Usług

 1. Świadczenie usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy odbywa się na podstawie umowy, do której mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu. Procedurę jej zawierania określa Regulamin.
 2. Dostawca Usług może uruchomić okres testowy dla Usług, który służy zapoznaniu się przez Użytkownika z funkcjonalnością danej Usługi. Zakres świadczenia Usług w okresie testowym może zostać ograniczony przez Dostawcę Usług
 3. Podstawą do zawarcia Umowy o świadczenie Usług jest uprzednie Zamówienie złożone przez Usługobiorcę zawierające:
  1. imię i nazwisko,
  2. pełną nazwę firmy oraz numer NIP,
  3. adres siedziby lub zamieszkania,
  4. adres poczty elektronicznej e-mail oraz numer telefonu kontaktowego,
 4. Złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o:
  1. zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługodawcy,
  2. zapoznaniu się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia Umowy,
  3. wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy drogą elektroniczną,
  4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w ustawie o ochronie danych osobowych,
  5. potwierdzeniu, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w ustawie o ochronie danych osobowych,
  6. wyrażeniu zgody na otrzymywanie za pośrednictwem korespondencji mailowej na wskazany informacji o wszelkich zmianach dotyczących zasad świadczenia usług przez Usługodawcę.
 5. Za chwilę zawarcia Umowy o świadczenie Usług uznaje się dzień płatności przez Usługobiorcę należności objętej pierwszą fakturą VAT (dzień wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy).


§ 5 Rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy o świadczenie Usług

 1. Każda ze strona ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
 2. Usługobiorcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy nastąpi przerwa w świadczeniu Usług przekraczająca okres 3 dni i będąca następstwem okoliczności, za które ponosi winę Usługodawca. Nie dotyczy to sytuacji, w której przerwa w dostępie do Usług jest skutkiem okoliczności o charakterze obiektywnym, niezależnym od Usługodawcy (np. siła wyższa).
 3. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
  1. wskazania przez Usługobiorcę niekompletnych, nieprawidłowych lub fikcyjnych danych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie,
  2. istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania Usług świadczonych przez Usługodawcę niezgodnie z ich celem (przeznaczeniem) lub też w sposób naruszający spójność systemu informatycznego Usługodawcy,
  3. istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania Usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób skutkujący bezpośrednio lub pośrednio szeroko pojętymi utrudnieniami w swobodnym korzystaniu z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Usługobiorców,
  4. stwierdzenia faktu korzystania z Usług Usługodawcy w sposób, o którym mowa w punktach b-c,
  5. naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa powszechnie obowiązującego podczas lub w związku z korzystaniem z Usługi,
  6. naruszenia przez Usługobiorcę praw osób trzecich (osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) podczas lub w związku z korzystaniem z Usługi,
  7. naruszenia warunków korzystania z Usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Umowa o świadczenie Usług ulega wygaśnięciu z chwilą nie opłacenia przez Usługobiorcę wymagalnej faktury VAT i jednoczesnego zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę. Wygaśnięcie umowy nie jest uzależnione od uprzedniego wzywania Usługobiorcy do uiszczenia zaległej należności czy też podjęcia przez Usługodawcę jakichkolwiek innych działań zmierzających do pozyskania zaległej płatności. W przypadku, o którym mowa powyżej mają zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczące tzw. okresu karencji.


§ 6 Zakres Usług

 1. Zakres i rodzaje Usług świadczone przez Dostawcę Usług określone są w Specyfikacji Usług i Cenniku.
 2. Dostawca Usług może rozszerzyć zakres oferowanych Usług i wprowadzić w tym celu stosowne zmiany do Regulaminu, Specyfikacji Usług i Cennika bez zgody Użytkownika.
 3. W okresie abonamentu Użytkownikowi przysługuje prawo korzystania z Pomocy obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Usługi, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym w tym przedmiocie.
 4. W przypadku wy krycia błędów w działaniu Usługi lub jej zaktualizowanej wersji Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Dostawcy usługi ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu (naprawa gwarancyjna).


§ 6 Opłaty

 1. Szczegółowe zasady płatności za Usługi oferowane przez Usługodawcę określa Cennik i Specyfikacja Usług będące integralną częścią Regulaminu.
 2. W okresie czternastu dni od chwili zawarcia Umowy o świadczenie Usług Usługobiorca jest uprawniony do bezpłatnego korzystania z oprogramowania oferowanego przez Usługodawcę (okres testowy), celem zaznajomienia się z jego użytecznością. Przełączenie konta z trybu testowego do konta pełnego (za pomocą wyrazie oznaczonego przycisku w Panelu Sprzedawcy) jest równoznaczne z akceptacją przez Usługobiorcę zaprezentowanej formy oprogramowania.
 3. Usługobiorca uzyskuje bieżący dostęp do Usług oferowanych przez Usługodawcę do chwili uiszczania wymagalnych, comiesięcznych należności z tytułu faktur VAT wystawianych przez Usługodawcę. Pierwszy dzień opóźnienia w terminie płatności należnego wynagrodzenia jest jednocześnie terminem początkowym biegu okresu karencji, o którym mowa w par. 1 ust. 9 Regulaminu.
 4. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień wpływu pełnej należności na rachunek bankowy Usługodawcy. Wszelkie dodatkowe opłaty (bankowe i pocztowe) obciążają Usługobiorcę.


§ 7 Zobowiązania Użytkownika

 1. Właściwe świadczenie Usług wymaga od Użytkownika dostępu do zasobów sprzętowych oraz oprogramowania określonych w Specyfikacji Usług.
 2. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem, niezgodny z prawem lub zasadami współżycia społecznego, o których stanowi art. 5 k.c., w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócającykorzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Użytkowników lub w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Dostawcy Usług.
 3. W każdym przypadku Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Użytkownika, pozostających w związku z korzystaniem z Usług, bez względu na sposób korzystania z Usług


§ 8 Prawa i odpowiedzialność usługodawcy

 1. Dostawca Usług dołoży należytych starań, stosownie do możliwości technicznych, aby Usługi były świadczone w sposób stały i nieprzerywany, o ile nie doszło do naruszenia Umowy o świadczenie Usług przez Użytkownika. Szczegóły określone są w Standardach jakości świadczonych Usług.
 2. Dostawca Usług jest odpowiedzialny za zawinione szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o świadczenie Usług w zakresie poniesionych strat, z wyłączeniem utraconych korzyści oraz wyłącznie w zakresie normalnych następstw działania lub zaniechania Dostawy Usług.
 3. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi wynikające z:
  1. niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców,
  2. niedostatecznej przepustowości łącza, za pomocą którego Użytkownik lub odbiorca treści podłączony jest do sieci Internet,
  3. niespełnienia przez Użytkownika warunków technicznych określonych w Specyfikacji Usług;
  4. fluktuacji przepustowości i innych parametrów łącz, wpływających na jakość przekazu,
  5. błędów lub niedostępności zewnętrznych systemów z którymi zintergrowany jest system - w szczególności serwisu Allegro.pl lub sklepu internetowego użytkownika,
  6. korzystania z Usługi przez osoby trzecie przy wykorzystaniu identyfikatora Użytkownika i hasła Użytkownika,
  7. podania niepełnych lub nieprawdziwych danych przy zawieraniu Umowy o świadczenie Usług lub w trakcie jej obowiązywania,
  8. działania siły wyższej.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na logowanie się do Panelu Sprzedawcy, należącego do Użytkownika, przez osoby wyznaczone przez Usługodawcę, w celu prawidłowej pomocy obsługi technicznej (w szczególności w celu udzielenia pomocy na rzecz Użytkownika przez dział techniczny).


§ 9 Zgłoszenie reklamacyjne

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku:
  1. nie wykonywania Usług objętych umową o świadczenie usług,
  2. nienależytego wykonywania Usług objętych umową o świadczenie usług,
  3. nieprawidłowości w zakresie określenia wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem następujących danych:
  1. nazwa oraz adres siedziby Usługobiorcy,
  2. określenie nie wykonanej lub nienależycie wykonanej usługi lub nieprawidłowo określonego wynagrodzenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających zgłoszenie reklamacyjne,
  3. preferowany przez Usługobiorcę sposób rozstrzygnięcia zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Skuteczne wniesienie reklamacji może nastąpić wyłącznie w terminie 20 dni od dnia powzięcia przez Usługobiorcę informacji o okolicznościach uzasadniających reklamację, jednakże nie później niż w terminie 60 dni od ich zaistnienia. Dniem złożenia reklamacji jest dzień wpływu do Usługodawcy pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, którego wpływ zostanie potwierdzony w formie pisemnej. Rozstrzygnięcie w przedmiocie złożonej reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa powyżej jest równoznaczny z jej uwzględnieniem, chyba że Strony postanowią inaczej.


§ 10 Opieka techniczna

 1. Usługodawca jest zobowiązany do zapewnienia opieki technicznej dla Usługobiorców uiszczających abonament.
 2. Zakres opieki technicznej obejmuje pomoc w usuwaniu i naprawianiu błędów występujących przy działaniu oprogramowania stanowiącego przedmiot Usługi. Z zakresu opieki technicznej wyłączone są elementy Usługi, które podlegają samodzielnemu modyfikowaniu przez Usługobiorcę, takie jak np. zmiany w szablonach graficznych.
 3. Usługobiorca dokonuje zgłoszenia powstałych błędów wyłącznie za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Panelu Sprzedawcy, pod rygorem bezskuteczności zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonanego w dni wolne od pracy uznaje się, iż zgłoszenie nastąpiło o godzinie 9 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Definiuje się następujące Kategorie błędów:
  1. błąd główny – skutkujący niedostępnością Usługi lub jej głównej funkcji dla większości Usługobiorców,
  2. błąd istotny – skutkujący niedostępnością Usługi lub części jej funkcji dla grupy obejmującej co najmniej 20% Usługobiorców,
  3. błąd normalny – każdy inny błąd nie objęty w pkt a i b
  4. błąd fikcyjny – błąd nie istniejący zgłoszony przez Usługobiorcę,
  5. błąd niewłaściwy – błąd nieprawidłowo zakwalifikowany przez Usługobiorcę przy dokonywaniu zgłoszenia.
 4. Usługodawca dokonuje kwalifikacji błędu do jednej z kategorii określonych w ust. 4 pkt a-c z chwilą jego zgłaszania, za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dokonana kwalifikacja podlega weryfikacji co do poprawności przez odbierającego zgłoszenie. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych przez Usługobiorcę błędów fikcyjnych lub niewłaściwych przekroczy 25% zgłoszeń w skali miesiąca, Usługobiorca poniesie koszty obsługi technicznej w zakresie ww. zgłoszeń według stawki godzinowej – 150 zł netto.
 5. Dla potrzeb określenia zasad sprawowania opieki technicznej, o której mowa w niniejszym paragrafie Usługodawca określa następujące kategorie czynności:
  1. ominięcie błędu - zmniejszenie stopnia jego uciążliwości lub doraźna naprawa jego negatywnych konsekwencji.
  2. likwidacja błędu - usunięcie rzeczywistej przyczyny występowania błędu.
 6. W zakresie wynagrodzenia abonamentowego Usługodawca świadczy następujące czynności z zakresu opieki technicznej:
  1. ominięcie błędów głównych i istotnych w czasie 48 godzin od dokonania zgłoszenia,
  2. likwidacja błędów głównych i istotnych w czasie 72 godzin od dokonania zgłoszenia,
  3. likwidacja innych błędów i usterek w czasie 5 dni roboczych od dokonania zgłoszenia
 7. Zobowiązania, o których mowa wyżej nie mają zastosowania w sytuacji, gdy Użytkownik lub upoważniona przez Użytkownika firma dokona modyfikacji ustawień Usługi nie dostępnych z poziomu udostępnionej Użytkownikowi konsoli administracyjnej.
 8. W przypadku przekroczenia czasów reakcji Użytkownikowi przysługuje możliwość postępowania reklamacyjnego


§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Do realizacji umów zawartych z Usługodawcą mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz unijnego. Wszelkie spory jaką mogą wyniknąć w przyszłości na tle realizacji ww. umów będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu i jego załączników mogą podlegać zmianie poprzez umieszczenie stosownej modyfikacji na stronach http://www.baselinker.com Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania na stronach internetowych http://www.baselinker i ma zastosowanie w stosunku do aktualnych jak i nowych Usługobiorców.
 3. Istotne zmiany postanowień Regulaminu lub jego załączników (nie obejmujące drobnych korekt o charakterze redakcyjnym) mogą być wprowadzone wyłącznie w formie wypowiedzenia dotychczasowych warunków Umowy o świadczenie Usług. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej i zawiera nową treść Regulaminu lub jego załączników z uwzględnieniem zmian. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie internetowej http://www.baselinker.com, chyba że Usługobiorca, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowych postanowień dokonał wypowiedzenia Umowy. Powyższa procedura nie dotyczy przypadków, gdy zmiana Regulaminu i/lub jego załączników jest konieczna z przyczyn natury obiektywnej (zmiana przepisów prawa, orzeczenia sądów, decyzje administracyjne i inne okoliczności niezależne od Usługodawcy), wówczas zmiany obowiązują z chwilą ich publikacji na stronie internetowej.
 4. Cesja praw i obowiązków wynikających z Umowy Świadczenia usług nie wymaga zgody Usługobiorcy.
 5. Dostawca usług ma prawo publikować na swojej stronie internetowej informacje obejmujące nazwy oraz adresy internetowe sklepów internetowych prowadzonych przez Użytkowników z użyciem Oprogramowania, z tym zastrzeżeniem, że Dostawca usług zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Użytkownika, którego informacje te dotyczą.
 6. Dostawca usług ma prawo wykorzystywać wybrane dane charakteryzujące obsługę zamówień prowadzoną przez Użytkowników z wykorzystaniem Oprogramowania (w tym m.in. ilości produktów, transakcji i klientów) do własnych analiz, których celem jest zapewnienie rozwoju funkcjonalności Oprogramowania. Dane te mogą być publikowane przez Dostawcę usług, lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań dotyczących tych sklepów, w sposób nie indywidualizujący poszczególnych sklepów. Wykorzystywanie danych nie obejmuje danych osobowych klientów tych sklepów

Załącznik: Specyfikacja Usług

 1. W ramach Usług Baselinker.com. możliwe jest zarządzanie sprzedażą internetową poprzez:
  1. dostęp do Panelu Sprzedawcy dostępnego pod wskazanym w Zamówieniu adresem internetowym,
  2. możliwość przekazywania produktów pomiędzy udostępnionymi interfejsami (np. przekazywanie produktów z bazy sklepu internetowego do platformy aukcyjnej Allegro),
  3. zarządzanie produktami w magazynie produktów Baselinker (indywidualny magazyn dla każdego Usługobiorcy),
  4. pobieranie zamówień z różnych Kanałów Sprzedaży oraz ich obsługa w ramach Panelu Sprzedawcy i managera zamówień
 2. Określa się następujące wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług Baselinker.com:
  1. sprzęt komputerowy oraz stabilne podłączenie do Internetu,
  2. nowoczesna przeglądarka Internetowa: np. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
 3. Usługa może nie być dostępna na urządzeniach mobilnych. Konieczne jest korzystanie z nowoczesnej przeglądarki internetowej opisanej w pkt 2a niniejszej specyfikacji

Załącznik: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta pomiędzy:
Użytkownikiem Usługi Baselinker.com
zwanym dalej Administratorem danych

a

Sever – Sewer Skrzypiński. ul. Obornicka 14/7, 51-113 Wrocław, NIP: 8951916211, Regon: 022074760, email: info@baselinker.com
zwanym dalej Przetwarzającym


§1

 1. Administrator danych oświadcza, że posiada status administratora danych osobowych w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w odniesieniu do zbioru danych zawierającego dane osobowe klientów Usługobiorcy w ramach usługi Baselinker.com (zwanego dalej Zbiorem danych).
 2. Administrator danych powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze danych polegające m.in. na ich gromadzeniu i utrwalaniu. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i dla celów niezbędnych do świadczenia usługi Baselinker.com, zgodnie z Regulaminem usługi.
 3. Zbiór danych osobowych będzie przetwarzany z użyciem systemu informatycznego Baselinker.com


§2

 1. Przetwarzający zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające gromadzone dane osobowe w zakresie określonym w art. 36-39 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Przetwarzający dane jest odpowiedzialny jak za własne działania i zaniechania, za negatywne skutki uchybień popełnionych przez osoby z nim współpracujące (bez względu na podstawę faktyczną i prawną współpracy) oraz pracowników, którzy dokonują przetwarzania danych osobowych. Osoby te mogą być dopuszczone do procesu przetwarzania danych osobowych po przedłożeniu Administratorowi i akceptacji przez niego pisemnego upoważnienia wskazującego ich imię i nazwisko oraz odbyciu szkolenia w przedmiocie zasad ochrony danych osobowych przeprowadzonego przez Przetwarzającego i potwierdzonego pisemnym oświadczeniem każdego uczestnika szkolenia.
 3. Administrator jest zobowiązany do bieżącego przesyłania w formie teletransmisji danych osobowych znajdujących się w Zbiorze danych. Administrator może przesyłać przedmiotowe dane także w formie tradycyjnej na okoliczność czego sporządzony zostanie pisemny protokół.
 4. Przetwarzający nie jest uprawniony do cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Administratora danych wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Przetwarzający nie jest także uprawniony do zlecania choćby części zadań wynikających z niniejszej umowy innym podmiotom, bez uprzedniej zgody Administratora danych wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
 5. Administrator danych jest upoważniony do przeprowadzania bieżącej kontroli w zakresie sposobu i standardów realizacji niniejszej Umowy przez Przetwarzającego.
 6. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej.