Do każdego produktu przypisany jest jeden stan. Oznacza to, że domyślnie przy produkcie znajduje się tylko jedno pole, do którego możesz wprowadzić tę wartość. Jeśli przechowujesz produkty w jednym miejscu, najczęściej wystarczy Ci jeden magazyn (Domyślny).

 

Natomiast jeśli potrzebujesz dodatkowego miejsca, by zapisać przy produkcie więcej niż jeden stan magazynowy – na przykład dlatego, że:

  • produkty podzielone są na kilka fizycznych lokalizacji (np. osobne miasta, budynki czy pomieszczenia);
  • potrzebujesz osobnego stanu magazynowego na np. spis strat lub egzemplarzy używanych;
  • chcesz pobierać stan magazynowy zewnętrznego źródła (np. z hurtowni);

to możesz stworzyć kolejne magazyny i przypisać je do wybranego Katalogu.

 

Dzięki temu przy każdym produkcie w tym Katalogu pojawią się dodatkowe pola, w których możesz zapisać nowe stany magazynowe – a także lokalizacje produktów.

 

Zwróć uwagę na to, iż w trzecim przypadku – po podłączeniu odpowiedniej integracji np. hurtowni, BaseLinker samoistnie utworzy nowy magazyn. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Magazyn specjalny.

 

Wszystkimi stanami z danego magazynu możesz w łatwy sposób zarządzać. Pola z dodatkowymi stanami możesz – wraz z innymi danymi o produktach – wyeksportować do pliku CSV, nanieść zmiany, a następnie ponownie zaimportować. W tym wypadku zmiany mogą dotyczyć tylko wybranego magazynu, inne pozostaną bez zmian.

 

Jeżeli część produktów, które sprzedajesz, masz na własnym magazynie, ale korzystasz również z hurtowni dropshippingowej, to możesz stworzyć dodatkowy magazyn właśnie dla tej hurtowni.

 

Ten dodatkowy magazyn możesz synchronizować ze stanami z hurtowni. Za każdym razem, gdy hurtownia wprowadzi zmiany, BaseLinker pobierze nowe stany i zapisze przy danym magazynie. Synchronizację różnych magazynów opisujemy niżej.

 

Magazyn przypisany do katalogu

W zakładce Produkty → Ustawienia → Katalogi → Edytuj → Dostępne magazyny, można przypisać do katalogu jeden – lub kilka – magazynów.

 

 

Jak dodać nowy magazyn?

Aby dodać nowy lub edytować ustawienia istniejącego magazynu przejdź do zakładki Produkty → Ustawienia → Magazyny.

 

 

Magazyn utworzony na potrzeby integracji zewnętrznej, np. z systemem ERP ma możliwość edycji stanu tylko przez API. 

 

Dane typu adres magazynu, kod pocztowy, miejscowość wykorzystywane są w dokumentach magazynowych.

 

Każdy magazyn ma oddzielne dokumenty, dostawy i inwentaryzacje.

 

Karta produktu

Po dodaniu magazynu do Katalogu, przy produktach (oraz ich wariantach) w tym Katalogu, w zakładce Sprzedaż i magazyn pojawią się nowe pola, do których można wprowadzić lokalizację i odpowiedni dla niej stan magazynowy.

 

 

Podczas wyświetlania listy produktów, możliwy jest wybór magazynu, którego stany mają zostać wyświetlone. Wybór pojawia się, jeśli katalog posiada więcej niż jeden dostępny magazyn.

 

 

Domyślny magazyn przypisany do konta marketplace

W sekcji Integracje → Konto marketplace  → Ustawienia → Ustawienia aukcji  można przypisać konkretny magazyn do całego konta marketplace.

 

 

Możesz też wybrać opcję Sumuj stany ze wszystkich źródeł.

 

Synchronizacja stanów między magazynami

BaseLinker – w przypadku wybranych integracji – może pobierać stany z zewnętrznego magazynu sklepu lub hurtowni, a także przesyłać je do drugiego sklepu.

 

Odpowiednią konfigurację należy przeprowadzić w sekcji Integracje → Sklep/Hurtownia → Ustawienia → Stany.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Synchronizacja między magazynami.

 

Tabela synchronizacji

Tak jak wspomniano wyżej – lista dostępnych magazynów zdefiniowana jest w zakładce Magazyny. Można w tym miejscu dodać nowy magazyn lub edytować istniejący.

 

 

Do każdego magazynu przypisana jest informacja (kolumna Synchronizacja), z jakimi kontami marketplace'ów synchronizowany jest dany magazyn:

  • niebieski kolor wskazuje te integracje, z których BaseLinker pobiera stan do magazynu (w sekcji Integracje  → Sklep/Hurtownia  → Ustawienia  → Stany wybrana została opcja Pobieraj stany ze sklepu do BaseLinkera (sklep nadrzędny)‚ lub – w przypadku hurtowni – Synchronizacja z hurtowni do BaseLinkera);
  • zielony kolor wskazuje te integracje, do których BaseLinker wysyła stan z magazynu (w ustawieniach integracji wybrana została opcja Wysyłaj stany z BaseLinkera do sklepu – sklep podrzędny);
  • szary kolor wskazuje te integracje, które korzystają z danego magazynu przy wystawianiu nowych ofert (ale nie wykonują synchronizacji – tzn. w ustawieniach integracji wyłączona jest opcja synchronizacji).

Magazyn specjalny

Magazyn specjalny to magazyn utworzony na potrzeby synchronizacji z magazynem zewnętrznym.

 

 

Magazyn taki utworzy się automatycznie w momencie, gdy włączysz opcję pobierania stanów ze sklepu lub hurtowni do Katalogu BaseLinkera.

 

Magazyn taki pozostanie zablokowany do dalszej edycji.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy