Powrót do Pomocy

Synchronizacja stanów magazynowych

Za synchronizację stanów w ofertach danego konta marketplace (np. Allegro) odpowiada moduł znajdujący się w sekcji Integracje  Konto Marketplace → Stany. 

 

synchronizacja-stanu-w-baselinkerze

 

Moduł aktualizuje liczbę sztuk dostępną w ofertach zgodnie z aktualnym stanem magazynowym.

 

W zakładce synchronizacji stanów dla konta marketplace dostępne są:

 1. Ustawienia związane z częstotliwością synchronizacji.
 2. Ustawienia dotyczące opcji synchronizacji.
 3. Logi synchronizacji ilości wraz z opcją wyszukiwania po numerze oferty.

 

 

Częstotliwość synchronizacji

Dostępne są następujące interwały synchronizacji:

 • co 8 godzin,
 • co godzinę,
 • na żywo.

 

Dla kont Freemium synchronizacja na żywo nie jest dostępna.

 

Ustawienia

Po włączeniu modułu pamiętaj o jego konfiguracji! Jeżeli moduł nie zostanie skonfigurowany, nie będzie wykonywał żadnych czynności.

 

W zależności od konfiguracji moduł może zmniejszać lub zwiększać stan produktu w ofercie, zgodnie ze stanem w magazynie. System może także kończyć oferty ze względu na zerowy stan magazynowy powiązanych z nimi produktów.

 

Dostępne są następujące opcje:

 • Stan zerowy – przy zerowym stanie magazynowym produktu BaseLinker może np. zakończyć ofertę albo ustawić stan 1. System może również zmienić ilość w ofercie na 0 sztuk – jeżeli taka opcja dostępna jest na wybranym koncie marketplace;
 • Mniejsza ilość – moduł może obniżać stan na aukcji zgodnie ze stanem w magazynie;
 • Większa ilość – moduł może podwyższać stan na aukcji zgodnie ze stanem w magazynie;
 • Dzienny limit kończonych ofert  (jeżeli w polu Stan zerowy wybrana została opcja Zakończ ofertę) – jeżeli ustawisz ten limit np. na 20, to tyle maksymalnie ofert zostanie zakończonych danego dnia. Kolejne oferty nie zostaną zakończone nawet przy zerowym stanie magazynowym. Zalecamy ustawić niski limit ofert, które mogą zostać dziennie zakończone przez wtyczkę. Nieoczekiwane zdarzenia mogą doprowadzić do niepotrzebnego zamknięcia dużej ilości ofert (np. zewnętrzny program synchronizujący sklep z hurtownią błędnie ustawia stany magazynowe na 0 sztuk). Administrator systemu BaseLinker nie ponosi odpowiedzialności za ofertyniepotrzebnie zakończone przez moduł;
 • Maksymalna ilość –  tutaj podaj informację, jaki maksymalny stan system może ustawić w ofercie. Dopiero gdy stan w magazynie będzie niższy niż podana liczba, to BaseLinker zmieni stan w ofercie. Przykładowo, jeżeli w tym miejscu ustawiłeś 10, stan w ofercie to 15, a w magazynie stan obniżył się do 14 (i kolejno – 13, 12, 11) to moduł nie wykona żadnej akcji. BaseLinker zmieni stan w ofercie, dopiero gdy stan na magazynie zmniejszy się poniżej 10 sztuk.

 

Ponadto w przypadku niektórych integracji marketplace dostępne są dodatkowe pola:

 • Czas wysyłki  (od 1 do 30 dni) – jeżeli wartość jest większa od zera, to podczas aktualizacji stanu zostanie wysłany dodatkowy parametr z czasem realizacji. Czas realizacji będzie ustawiany tylko przy ofertach, w których zmieni się stan. Obecnie opcja ta dostępna jest w integracji z platformą Amazon;
 • Zakończ jeśli stan mniejszy – podaną w tym polu wartość stanu magazynowego system traktował będzie przy synchronizacji jako stan zerowy. Opcja ta pozwala np. na kończenie aukcji w momencie, gdy w magazynie pozostało jeszcze X sztuk produktu.

 

Dla kilku pierwszych interwałów synchronizacji zaleca się wyrywkowe sprawdzenie logów (czy działanie modułu jest zgodne z oczekiwaniami).

 

Zmień ilość w ofercie na 0 sztuk

W przypadku platformy eBay opcja Zmień ilość w ofercie na 0 sztuk dostępna będzie, jeżeli bezpośrednio na koncie eBay w dziale Ustawienia konta (Account) → Preferencje witryny (Site preferences) zaznaczysz poniższą opcję:

 

 

 

Logi synchronizacji

W sekcji Logi z synchronizacji widoczne są ostatnie akcje wykonane przez moduł. W tym miejscu możesz monitorować poprawność synchronizacji.

 

Po wybraniu podglądu możesz sprawdzić następujące dane:

 

 • Sprawdzonych aukcji/ofert – ile ofert zostało sprawdzonych przez moduł przy synchronizacji;
 • Pominiętych aukcji/ofert ile ofert moduł pominął przy synchronizacji (jeżeli np. wyłączyłeś synchronizację na pojedynczych ofertach);
 • Zarejestrowane zmiany – oferty produktów, których stan magazynowy uległ zmianie od ostatniej aktualizacji;
 • Zmienione aukcje/oferty – oferty, których stan uległ zmianie;
 • Zakończonych aukcji/ofert – ile ofert moduł zakończył;
 • Stan w magazynie bez zmian oferty produktów, których liczba sztuk w magazynie nie uległa zmianie;
 • Stan w ofercie bez zmian – oferty, które miały stan zgodny z magazynem;
 • Stan ponad limit – oferty, w których stan magazynowy oraz stan w ofercie przekraczają maksymalny stan ustawiony w konfiguracji modułu;
 • Ponad limit zakończeń – oferty, które powinny zostać zamknięte, jednak nie zostały zakończone ze względu na przekroczenie limitu kończonych ofert w ustawieniach modułu;
 • Błędy zmiany stanu – oferty, których stanu nie udało się zmienić ze względu na błąd zwrócony przez API marketplace (np. konieczność uzupełnienia jednego z obowiązkowych parametrów oferty);
 • Produkt nie istnieje – oferty pominięte ze względu na to, że przypisany do nich produkt nie istnieje w magazynie;
 • Nie zmienione – oferty, których stan nie jest zgodny, jednak ustawienia wtyczki nie zakładają wykonania zmian w tym przypadku.

 

Dostępna jest również opcja Wyszukiwanie zaawansowane, która pozwala na odnalezienie wybranych logów z synchronizacji stanu.

 

Na samym dole okienka znajduje się także przycisk Pokaż w zarządzaniu aukcjami/ofertami, dzięki któremu szybko możesz przejść do zarządzania wyświetlonymi w logach aukcjami.

Wyszukiwanie po numerze aukcji/oferty

Na dole strony znajdziesz wyszukiwarkę, dzięki której sprawdzisz logi dla konkretnej oferty.

 

 

Oferty niesynchronizowane

Ustawienia modułu dotyczą wszystkich ofert na danym koncie marketplace. Możesz jednak wyłączyć synchronizację dla wybranych ofert.

 

Opcja ta jest dostępna:

 • w edycji konkretnej oferty w sekcji Marketplace → Zarządzanie aukcjami/ofertami → Edytuj → Ustawienia → Synchronizacja stanu;

 

 • poprzez masowe operacje na aukcjach w sekcji Marketplace → Zarządzanie aukcjami/ofertami → Operacje → Włącz/wyłącz synchronizację stanów/cen.

 

 

W sekcji Marketplace → Zarządzanie aukcjami / ofertami → Eksport aukcji/ofert możesz pobrać do pliku CSV oferty, które mają wyłączony moduł synchronizacji (pole Synchronizacja stanu).

 

Moduł synchronizacji stanów może wznowić oferty, dla których uzupełniony został stan magazynowy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Automatyczne wznawianie ofert.

 

Natomiast w przypadku platform Allegro oraz eBay oferty należy oznaczyć jako wznawiane automatycznie oraz odpowiednio skonfigurować ustawienia ponownego wystawiania (aby np. zablokować możliwość wznowienia oferty produktu o zerowym stanie magazynowym). Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Automatyczne wznawianie ofert.

 

Aktualizacja stanu w tabeli

Stan magazynowy w tabeli w sekcji Marketplace Zarządzanie aukcjami/ofertami jest aktualizowany kilka razy dziennie i nie ma wpływu na rzeczywisty stan w ofercie.

 

Jeżeli włączona jest opcja Aktualizacja stanu w tabeli, to synchronizacja wykonywana jest co 8 godzin lub co 1 godzinę (jeżeli tylko w sekcji Integracje → Konto marketplace → Ustawienia → Stany włączona jest synchronizacja co 1 godzinę).

 

 

FAQ

W logach synchronizacji widnieje komunikat 'Sklep usunięty' lub 'Hurtownia usunięta'

W takim wypadku należy powiązać aukcje z produktami z magazynu, zgodnie z instrukcją Błędne powiązania.

 

Stan na aukcji nie synchronizuje się. Dlaczego?

Jest kilka możliwości:

1. Sprawdź, czy poprawnie skonfigurowałeś moduł synchronizacji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Synchronizacja stanu magazynowego oraz ilości i ceny na aukcjach/ofertach.

 • Mniejsza ilość / większa ilość – moduł nie wykona żadnej akcji, jeżeli wybrana jest opcja 'Nie rób nic (nie zmieniaj oferty)'
 • Dzienny limit kończonych ofert – jest to maksymalna liczba ofert, jakie mogą zostać zakończone przez system w ciągu 24 godzin. Jeżeli np. ustawiłeś w tym miejscu 20, a dla 30 aukcji wystąpił zerowy stan magazynowy produktu, to system zakończy jedynie 20 z nich. Z drugiej strony pamiętaj, że w przypadku gdy np. na skutek błędu w sklepie dla wszystkich produktów ustawiona zostanie cena 0 – to BaseLinker zakończy tylko 20 aukcji. Dlatego też limit ten należy dostosować do potrzeb konkretnego sprzedawcy.
 • Maksymalna ilość – jaką największą ilość system może ustawić w ofercie. Zwróć uwagę na to, że jeżeli ustawiłeś w tym polu np. 30, a początkowy stan magazynowy na aukcji to 50 – to moduł nie zmieni tego stanu dla wartości 49,48 itp. aż do 31. Dopiero gdy stan zmniejszy się do 30 sztuk moduł synchronizacji zmieni stan na aukcji.

 

2. Sprawdź, czy aukcje i oferty są poprawnie powiązane z produktami z magazynu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Powiązanie aukcji z produktami z magazynu.

 

3. Sprawdź, czy połączenie ze sklepem jest prawidłowe w dziale Integracje →  Sklep →  Ustawienia →  Połączenie →  Przetestuj połączenie.

 

4. Sprawdź logi synchronizacji. Możesz to zrobić:

 •  w ustawieniach modułu synchronizacji, w sekcji ‚Logi z synchronizacji stanów’. Na dole ekranu możesz również wyszukać logi z synchronizacji dla poszczególnych aukcji.
 • w dziale Allegro / pozostałe moduły → Zarządzanie aukcjami → Wyszukiwanie zaawansowane → Numer aukcji X →  Szczegóły →  Log.

 

5. Sprawdź, czy system widzi poprawny stan magazynowy w Twoim sklepie.

 • Przejdź do „Zarządzania aukcjami” i wybierz jedną z synchronizowanych aukcji.
 • Kliknij ikonę ołówka po prawej stronie, a następnie kliknij „Wystaw podobną (formularz)”.
 • W formularzu wystawiania najedź kursorem na „Ilość”, a wyświetli Ci się faktyczna ilość, jaką aktualnie system widzi w Twoim magazynie.

 

Jeśli ilość  widziana w formularzu wystawiania różni się od tej, którą system podaje w zarządzaniu aukcjami – napisz do nas w dziale „Pomoc i kontakt” w Panelu Sprzedawcy.

Aukcja nie kończy się mimo stanu 0 w magazynie. Dlaczego?

Jest kilka możliwości:

 1. Sprawdź, czy poprawnie skonfigurowałeś moduł synchronizacji stanów. Określ, by aukcja kończyła się, gdy stan produktu wynosi 0. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji znajdują się na stronie Synchronizacja stanu magazynowego oraz ilości i ceny na aukcjach/ofertach.
 2. Sprawdź w ustawieniach modułu, jaki określiłeś "Dzienny limit kończonych aukcji". Jeśli limit ten został osiągnięty – kolejne aukcje nie mogą się zakończyć. W tym przypadku w logach modułu na dole strony, obok numeru aukcji pojawi się komunikat: "osiągnięty limit zakończonych aukcji w 24 godziny, aukcja niezakończona (mimo stanu 0)"
 3. Jeśli usunąłeś produkt z magazynu, to nie jest to traktowane jako stan 0. W takim przypadku aukcja traci powiązanie z produktem i przestaje być synchronizowana. Należy zmienić stan produktu na 0, nie usuwać go.
 4. Sprawdź, czy system widzi poprawny stan magazynowy w Twoim sklepie.
  • Przejdź do "Zarządzania aukcjami" i znajdź aukcję, która powinna się zakończyć. Zwróć uwagę  na ilość, jaką system widzi w Twoim magazynie.
  • Kliknij ikonę ołówka po prawej stronie, a następnie kliknij "Wystaw podobną (formularz)".
  • W formularzu wystawiania najedź kursorem na "Ilość", a wyświetli Ci się faktyczna ilość, jaką system widzi w Twoim magazynie. Jeśli ilość nie wynosi 0, a w magazynie faktycznie stan wynosi 0 – napisz do nas w dziale "Pomoc i kontakt" w Panelu Sprzedawcy.

Dlaczego aukcja nie kończy się, mimo że usunąłem produkt z magazynu?

Usunięcie produktu z magazynu sprawia, że aukcja traci powiązanie z produktem i przestaje być synchronizowana. Nie należy usuwać produktów z magazynu w przypadku ich braku na stanie, tylko zmieniać ich stan na 0.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy