BaseLinker umożliwia wystawianie produktów bezpośrednio z zewnętrznego magazynu sklepu lub hurtowni – w tym wypadku pomija się wbudowany do systemu katalog BaseLinkera (scenariusz bezpośredni).

 

Alternatywnie możliwe jest połączenie magazynu sklepu lub hurtowni z Katalogiem BaseLinkera. Wówczas produkty wystawiane i synchronizowane są bezpośrednio z Katalogiem.

 

W takiej sytuacji należy upewnić się, iż zarówno w magazynie zewnętrznym, jak i w Katalogu BaseLinkera znajdują się te same produkty. Następnie należy je ze sobą powiązać i ustawić odpowiednią synchronizację.

 

Dostępna są następujące opcje synchronizacji:

  • pobieranie stanów i cen do Katalogu BaseLinkera z magazynu sklepu lub hurtowni. BaseLinker pobiera stany magazynowe i ceny z zewnętrznego magazynu – w tym przypadku Katalog BaseLinkera pełni rolę podrzędną;
  • przesyłanie stanów i cen z Katalogu BaseLinkera do magazynu sklepu. BaseLinker przesyła stany i cen do magazynu sklepu – w tym przypadku Katalog BaseLinkera pełni rolę nadrzędną.

 

Pobieranie stanów i cen do Katalogu

BaseLinker może pobierać stany i ceny z zewnętrznego magazynu sklepu lub hurtowni do Katalogu.

 

Aby włączyć opcję pobierania stanów magazynowych z zewnętrznego magazynu do systemu BaseLinker, przejdź do sekcji Integracje → Sklep/Hurtownia → Ustawienia  i następnie:

 

 

W zakładce Stany:

  • wybierz opcję Pobieraj stany ze sklepu do BaseLinkera (sklep nadrzędny) lub – w przypadku hurtowni – Synchronizacja z hurtowni do BaseLinkera;
  • wskaż, do jakiego wewnętrznego magazynu system ma pobierać stany oraz wybierz częstotliwość synchronizacji.

W zakładce Ceny:

  • wybierz opcję Pobieraj ceny ze sklepu do BaseLinkera (sklep nadrzędny) lub – w przypadku hurtowni – Synchronizacja z hurtowni do BaseLinkera;
  • wskaż, do jakiej grupy cenowej system ma pobierać ceny.

 

W tym scenariuszu sklep lub hurtownia będzie magazynem nadrzędnym nad Katalogiem BaseLinkera.

 

Przesyłanie stanów i cen z Katalogu

BaseLinker może przesyłać stany i ceny do zewnętrznego magazynu sklepu (zwróć uwagę na to, iż nie możesz przesyłać stanów i cen do hurtowni).

 

 

Aby włączyć opcję przesyłania stanów magazynowych z zewnętrznego magazynu do BaseLinkera, przejdź do działu Integracje → Sklep  → Ustawienia  i następnie:

 

 

W zakładce Stany:

  • wybierz opcję Wysyłaj stany z BaseLinkera do sklepu (sklep podrzędny);
  • wskaż, z jakiego wewnętrznego magazynu system ma przesyłać stany oraz wybierz częstotliwość synchronizacji.

 

W zakładce Ceny:

  • wybierz opcję Wysyłaj ceny z BaseLinkera do sklepu (sklep podrzędny);
  • wskaż, z jakiej grupy cenowej system ma przesyłać ceny.

 

Pamiętaj! W tym scenariuszu każda zmiana stanu w sklepie spowoduje problem z synchronizacją z Katalogu BaseLinkera.
Jeżeli stan zostanie zmieniony poza BaseLinkerem (np. bezpośrednio w sklepie), to taka zmiana nie jest pobierana do systemu. W efekcie w pamięci synchronizacji stanów wtyczki BaseLinkera nadal widoczna będzie stara wartość (poprzednio przekazana), która jest zgodna z magazynem i synchronizacja nie będzie podejmowana (stan zgodny z magazynem).

 

W tym scenariuszu sklep będzie magazynem podrzędnym w stosunku do Katalogu BaseLinkera. Zwróć uwagę, że nie jest możliwe przesyłanie stanów i cen do hurtowni.

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy